Operaciones auxiliares en el departamento de Administración y Recepción

cursosOperaciones auxiliares en el departamento de Administración y Recepción

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

DCP ADGG0010

Total horas

320 h totales de formación

Fechas

Tarragona: septiembre 2024

Centros

Tarragona

Subvencionado

Para personas con diversidad funcional y en situación de desempleados.

Todo lo que necesitas saber

información general

Horaris

Tarragona: setembre 2024
PROPERAMENT

Requisits

Estar inscrit a l’atur (fotocòpia DARDO) 
Informe de la discapacitat (fotocòpia ICASS)
No es requereixen acreditacions/titulacions. No obstant això, s’han de posseir les habilitats de comunicació lingüística suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Desenvolupar tasques bàsiques tant en l’àrea de recepció de l’empresa com en el departament d’administració, seguint les pautes i procediments establerts per l’empresa en col·laboració amb la persona supervisora i/o persona superior.

Mòdul 1 Recursos personals sociolaborals (60 hores)
Mòdul 2 Operacions bàsiques de comunicació (80 hores)
Mòdul 3 Tècniques de recepció i gestió de correspondència i paqueteria (50 hores)
Mòdul 4 Tècniques administratives bàsiques (90 hores)
Formació complementària (40 hores)

Recepcionistes- telefonistes en oficines.
Classificadors- repartidors de correspondència.
Ajudants d’arxiu.
Empleats administratius, en general.

S’iniciarà cadascuna de les unitats didàctiques amb una metodologia expositiva, establint unes bases teòriques que permetin interioritzar els conceptes i procediments bàsics per a després aplicar-los en la pràctica de manera adequada.


Els continguts seran adaptats tenint en compte les característiques de cadascun dels participants, amb els següents principis: els continguts i les activitats que es plantegin resultaran funcionals i reals. Els procediments se subdividiran en passos senzills i seqüenciats de manera que es pugui identificar on estan les dificultats i establir les eines o estratègies adequades per a resoldre-les.


Els alumnes disposaran de tutories individuals, sent aquest un espai per a abordar totes aquelles qüestions de caràcter personal i en relació amb l’acció formativa que els preocupin, inquietin o estiguin afectant en el seu procés d’aprenentatge i aprofitament de l’acció.


Els alumnes rebran un Feedback continu, utilitzant amb freqüència preguntes per a comprovar que l’alumne té clar l’objectiu que es persegueix, com és l’aprenentatge que se li està exigint i quins són els criteris que s’apliquen per a valorar que l’ha aconseguit. Això implicarà també l’adaptació al seu ritme, establint els temps i les repeticions que siguin necessàries per a aconseguir-ho.

L’avaluació tindrà un caràcter teoricopràctic i es realitzarà de manera sistemàtica i contínua, durant el desenvolupament de cada mòdul i al final del curs.
Pot incloure una avaluació inicial de caràcter diagnòstic per a detectar el nivell de partida de l’alumnat.

L’avaluació es durà a terme mitjançant els mètodes i instruments més adequats per a comprovar els diferents resultats d’aprenentatge, i que garanteixin la fiabilitat i validesa d’aquesta.

Cada instrument d’avaluació s’acompanyarà del seu corresponent sistema de correcció i puntuació en el qual s’expliciti, de manera clara i inequívoca, els criteris de mesura per a avaluar els resultats aconseguits pels participants.

La puntuació final aconseguida s’expressarà en termes d’Apte/ No Apte.

preguntas frecuentes

FAQS

En el cas de que un dia no es pugui assistir, no es tindrà accés al vídeo de la formació però si que es disposaran dels continguts en format PDF.

Totes les sessions seran a temps real, per lo que el formador sempre deixarà un espai de la formació per resoldre dubtes. En el cas que els dubtes sorgeixin fora de la sessió, els alumnes disposaran d’un espai per compartir els dubtes amb tots els companys o, en el cas que sigui un dubte personal, tindrà contacte directe amb el professor a través de missatges de la plataforma.

La organització dels continguts i materials de cada assignatura estan preparats per a que sigui un aprenentatge pràctic i d’aplicació al món laboral.

El material de cada tema es presenta de la següent manera:

Apunts de lectura obligatòria on es resumeix tot el que ha explicat el formador en l’aula virtual
Activitats: per consolidar continguts i/o compartir idees amb altres companys
Informació extra pels que vulguin profunditzar (articles, vídeos,…)

05_Harmonització SOC_GENE_MINEducacion2

Habilidades personales y sociales para la comunidad

cursosHabilidades personales y sociales para la comunidad

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

DCP CTRP0018

Total horas

280 h totales de formación

Fechas

Tarragona: del 9 de octubre al 20 de diciembre de 2024

Centros

Tarragona

Subvencionado

Para personas con diversidad funcional y en situación de desempleo.

Todo lo que necesitas saber

información general

Horarios

Tarragona:
Del 9 de octubre al 20 de diciembre de 2024
De lunes a viernes de 9h a 14.30h

Requisitos

Estar inscrito en el paro (fotocopia DARDO)
Informe de la discapacidad (fotocopia ICASS)
No se requieren acreditaciones o titulaciones. No obstante, se han de poseer las habilidades de comunicación lingüística suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación.

Fomentar las habilidades de carácter personal y social que faciliten la adaptación de las personas con discapacidad a distintos entornos sociales.

Módulo 1 Competencias base para la comunidad (120 horas)
Módulo 2 Competencias sociales (120 horas)
Formación complementaria (40 horas)

Se trata de un curso de formación transversal, con el objetivo de desarrollar habilidades personales y sociales aplicables a cualquier lugar de trabajo.

Se iniciará cada una de las unidades didácticas con una metodología expositiva, sentando unas bases teóricas que permitan interiorizar los conceptos y procedimientos básicos para después aplicarlos en la práctica de forma adecuada.


Los contenidos serán adaptados teniendo en cuenta las características de cada uno de los participantes, con los siguientes principios: los contenidos y las actividades que se planteen resultarán funcionales y reales. Los procedimientos se subdividirán en pasos sencillos y secuenciados de forma que se pueda identificar dónde están las dificultades y establecer las herramientas o estrategias adecuadas para resolverlas.


Los alumnos dispondrán de tutorías individuales, siendo este un espacio para abordar todas aquellas cuestiones de carácter personal y en relación con la acción formativa que les preocupen, inquieten o estén afectando en su proceso de aprendizaje y aprovechamiento de la acción.


Los alumnos recibirán un Feedback continuo, utilizando con frecuencia preguntas para comprobar que el alumno tiene claro el objetivo que se persigue, cual es el aprendizaje que se le está exigiendo y cuáles son los criterios que se aplican para valorar que lo ha conseguido. Esto implicará también la adaptación a su ritmo, estableciendo los tiempos y las repeticiones que sean necesarias para conseguirlo.

La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua, durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso.
Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del alumnado.

La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar los distintos resultados de aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma.

Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los resultados alcanzados por los participantes.

La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/ No Apto.

preguntas frecuentes

FAQS

En caso de que un día no se pueda asistir, no se tendrá acceso al vídeo de la formación pero sí que se dispondrán de los contenidos en formato PDF.

Todas las sesiones serán a tiempo real, por lo que el formador dejará siempre un espacio de la formación para resolver dudas. En caso de que las dudas surjan fuera de la sesión, los alumnos dispondrán de un espacio para compartir las dudas con todos los compañeros o, en caso de que sea una duda personal, tendrá contacto directo con el profesor a través de mensajes de la plataforma.

La organización de los contenidos y materiales de cada asignatura están preparados para que sea un aprendizaje práctico y de aplicación en el mundo laboral.

El material de cada tema se presenta de la siguiente forma:

Apuntes de lectura obligatoria donde se resume todo lo explicado por el formador en el aula virtual
Actividades: para consolidar contenidos y/o compartir ideas con otros compañeros
Información extra para quienes quieran profundizar (artículos, vídeos,…)

Logo SOC
logo GENE
https___www.idfo.com_idfadmin_lib_phpthumb_phpThumb.php_src=_assets_promotores_1704724153.e69d3a9f6e8500311814d4bcb96d1608

Habilidades personales y sociales para la autonomía

cursosHabilidades personales y sociales para la autonomía

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

DCP CTRP0017

Total horas

280 h totales de formación

Fechas

Tarragona: junio 2024

Centros

Tarragona

Subvencionado

Para personas con diversidad funcional y en situación de desempleo.

Todo lo que necesitas saber

información general

Horarios

Tarragona: de junio a agosto 2024
De lunes a viernes de 9h a 14.30h

Requisitos

Estar inscrito en el paro (fotocopia DARDO)
Informe de la discapacidad (fotocopia ICASS)
No se requieren acreditaciones o titulaciones. No obstante, se han de poseer las habilidades de comunicación lingüística suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación.

Definir las competencias base y de carácter transversal que fomenten la autonomía personal y social de las personas con discapacidad para una adecuada adaptación a las actividades de la vida diaria.

Módulo 1 Competencias base para la autonomía(120 horas)
Módulo 2 Desarrollo personal para la autonomía (120 hores)
Formación complementaria (40 horas)

Se trata de un curso de formación transversal, con el objetivo de desarrollar habilidades personales y sociales aplicables a cualquier lugar de trabajo.

Se iniciará cada una de las unidades didácticas con una metodología expositiva, sentando unas bases teóricas que permitan interiorizar los conceptos y procedimientos básicos para después aplicarlos en la práctica de forma adecuada.


Los contenidos serán adaptados teniendo en cuenta las características de cada uno de los participantes, con los siguientes principios: los contenidos y las actividades que se planteen resultarán funcionales y reales. Los procedimientos se subdividirán en pasos sencillos y secuenciados de forma que se pueda identificar dónde están las dificultades y establecer las herramientas o estrategias adecuadas para resolverlas.


Los alumnos dispondrán de tutorías individuales, siendo este un espacio para abordar todas aquellas cuestiones de carácter personal y en relación con la acción formativa que les preocupen, inquieten o estén afectando en su proceso de aprendizaje y aprovechamiento de la acción.


Los alumnos recibirán un Feedback continuo, utilizando con frecuencia preguntas para comprobar que el alumno tiene claro el objetivo que se persigue, cual es el aprendizaje que se le está exigiendo y cuáles son los criterios que se aplican para valorar que lo ha conseguido. Esto implicará también la adaptación a su ritmo, estableciendo los tiempos y las repeticiones que sean necesarias para conseguirlo.

La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua, durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso.
Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del alumnado.

La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar los distintos resultados de aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma.

Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los resultados alcanzados por los participantes.

La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/ No Apto.

preguntas frecuentes

FAQS

En caso de que un día no se pueda asistir, no se tendrá acceso al vídeo de la formación pero sí que se dispondrán de los contenidos en formato PDF.

Todas las sesiones serán a tiempo real, por lo que el formador dejará siempre un espacio de la formación para resolver dudas. En caso de que las dudas surjan fuera de la sesión, los alumnos dispondrán de un espacio para compartir las dudas con todos los compañeros o, en caso de que sea una duda personal, tendrá contacto directo con el profesor a través de mensajes de la plataforma.

La organización de los contenidos y materiales de cada asignatura están preparados para que sea un aprendizaje práctico y de aplicación en el mundo laboral.

El material de cada tema se presenta de la siguiente forma:

Apuntes de lectura obligatoria donde se resume todo lo explicado por el formador en el aula virtual
Actividades: para consolidar contenidos y/o compartir ideas con otros compañeros
Información extra para quienes quieran profundizar (artículos, vídeos,…)

Logo SOC
logo GENE
https___www.idfo.com_idfadmin_lib_phpthumb_phpThumb.php_src=_assets_promotores_1704724153.e69d3a9f6e8500311814d4bcb96d1608

Actividades básicas de comercio

cursosActividades básicas de comercio

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

DCP COMT0020

Total horas

840h totales de formación

Fechas

Tarragona: enero 2024

Centros

Tarragona

Subvencionado

Para personas con diversidad funcional y en situación de desempleo.

Todo lo que necesitas saber

información general

Web Design Showcase
Sample Content.
Graphic Design Showcase
We Pride ourselves in great work, ethic, integrity and end-result. Our company philosophy is to create the best.
UI Design Experience
Sample Content.
UX Design Experience
Sample Content.
Horaris

Tarragona: gener 2024
PROPERAMENT

Requisits

Estar inscrit a l’atur (fotocòpia DARDO) 
Informe de la discapacitat (fotocòpia ICASS)

Capacitar a les persones amb diversitat funcional per a la realització activitats de reposició i repartiment de proximitat en establiments comercials, sota instruccions i amb supervisió.

Desenvolupa les seves funcions en establiments comercials: botigues, supermercats i hipermercats, per compte d’altri, o propi en el cas del repartiment de proximitat, seguint les instruccions rebudes i sota la supervisió directa d’un responsable de l’establiment o repartiment comercial.

Mòdul 1 Ubicació en el lloc de treball (50 hores)
Mòdul 2 Operacions bàsiques en la zona de vendes (250 hores)
Mòdul 3 Preparació de la comanda (250 hores)
Mòdul 4 Trasllat i repartiment del producte (250 hores)
Formació Complementària (40h)

Mossos de càrrega i descàrrega, magatzem i/o mercat de proveïments.
Embaladors-empaquetadors-etiquetadors, a mà.
Conductors- repartidors amb motocicleta, ciclomotor i/o motocarro, excepte missatgeria.
Repartidors a domicili a peu o en vehicle no motoritzat.

S’iniciarà cadascuna de les unitats didàctiques amb una metodologia expositiva, establint unes bases teòriques que permetin interioritzar els conceptes i procediments bàsics per a després aplicar-los en la pràctica de manera adequada.


Els continguts seran adaptats tenint en compte les característiques de cadascun dels participants, amb els següents principis: els continguts i les activitats que es plantegin resultaran funcionals i reals. Els procediments se subdividiran en passos senzills i seqüenciats de manera que es pugui identificar on estan les dificultats i establir les eines o estratègies adequades per a resoldre-les.


Els alumnes disposaran de tutories individuals, sent aquest un espai per a abordar totes aquelles qüestions de caràcter personal i en relació amb l’acció formativa que els preocupin, inquietin o estiguin afectant en el seu procés d’aprenentatge i aprofitament de l’acció.


Els alumnes rebran un Feedback continu, utilitzant amb freqüència preguntes per a comprovar que l’alumne té clar l’objectiu que es persegueix, com és l’aprenentatge que se li està exigint i quins són els criteris que s’apliquen per a valorar que l’ha aconseguit. Això implicarà també l’adaptació al seu ritme, establint els temps i les repeticions que siguin necessàries per a aconseguir-ho.

L’avaluació tindrà un caràcter teoricopràctic i es realitzarà de manera sistemàtica i contínua, durant el desenvolupament de cada mòdul i al final del curs.
Pot incloure una avaluació inicial de caràcter diagnòstic per a detectar el nivell de partida de l’alumnat.

L’avaluació es durà a terme mitjançant els mètodes i instruments més adequats per a comprovar els diferents resultats d’aprenentatge, i que garanteixin la fiabilitat i validesa d’aquesta.

Cada instrument d’avaluació s’acompanyarà del seu corresponent sistema de correcció i puntuació en el qual s’expliciti, de manera clara i inequívoca, els criteris de mesura per a avaluar els resultats aconseguits pels participants.

La puntuació final aconseguida s’expressarà en termes d’Apte/ No Apte.

preguntas frecuentes

FAQS

En el cas de que un dia no es pugui assistir, no es tindrà accés al vídeo de la formació però si que es disposaran dels continguts en format PDF.

Totes les sessions seran a temps real, per lo que el formador sempre deixarà un espai de la formació per resoldre dubtes. En el cas que els dubtes sorgeixin fora de la sessió, els alumnes disposaran d’un espai per compartir els dubtes amb tots els companys o, en el cas que sigui un dubte personal, tindrà contacte directe amb el professor a través de missatges de la plataforma.

La organització dels continguts i materials de cada assignatura estan preparats per a que sigui un aprenentatge pràctic i d’aplicació al món laboral.

El material de cada tema es presenta de la següent manera:

Apunts de lectura obligatòria on es resumeix tot el que ha explicat el formador en l’aula virtual
Activitats: per consolidar continguts i/o compartir idees amb altres companys
Informació extra pels que vulguin profunditzar (articles, vídeos,…)

05_Harmonització SOC_GENE_MINEducacion2

Operaciones Básicas de Cocina

cursosOPERACIONES BÁSICAS DE COCINA

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS

Certificado de profesionalidad HOTR0108
(RD 295/2004 de 20 de febrero)

Total horas

310 horas de teoría + 80h de prácticas

Fechas

Tarragona:
Edición en curso: enero 2024
Próxima edición: abril 2024

Centros

Tarragona

Subvencionado

Para personas en paro, con plazas limitadas para trabajadores.

Todo lo que necesitas saber

información general

Horaris

Tarragona: 
Edició en curs: gener 2024

Propera edició: abril 2024
del 22/04 al 08/07
De dilluns a divendres, de 9h a 15h

Requisits

Estar inscrit a l’atur (fotocòpia DARDO)

Preelaborar aliments, preparar i presentar elaboracions culinàries senzilles i assistir en la preparació d’elaboracions més complexes, executant i aplicant-hi operacions, tècniques i normes bàsiques de manipulació, preparació i conservació d’aliments.

Desenvolupa la seva activitat professional com a auxiliar o ajudant, tant en grans com en mitjanes i petites empreses, principalment del sector d’hoteleria. En petits establiments de restauració pot desenvolupar la seva activitat amb certa autonomia.

MF0255_1: Aprovisionament, preelaboració i conservació culinaris. (120 hores)
UF0053 (Transversal): Aplicació de normes i condicions higienicosanitàries en restauració. (30 hores)
UF0054: Aprovisionament de matèries primeres en cuina. (30 hores)
UF0055: Preelaboració i conservació culinàries. (60 hores)

MF0256_1: Elaboració culinària bàsica. (180 hores)
UF0056: Realitzar elaboracions bàsiques i elementals de cuina i assistir en l’elaboració culinària. (90 hores)
UF0057: Elaboració de plats combinats i aperitius. (60 hores)

FCO. Formació complementària(40 hores)
MP0014: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’operacions bàsiques de cuina. (80 hores)

Auxiliar de cuina
Ajudant/a de cuina
Encarregat/ada d’aliments i begudes (hoteleria)
Empleat/ada de petit establiment de restauració

L’objectiu és utilitzar la metodologia basada en activitats i instruments que corresponguin el màxim possible a la realitat laboral.
Es dóna molta importància a la participació activa de l’alumnat en el procés d’aprenentatge potenciant un clima participatiu en el qual interactuï professorat – alumnat. Amb aquestes activitats es pretén potenciar i fomentar actituds positives que seran necessàries en els futurs llocs de treball com són el treball en equip i el desenvolupament d’habilitats socials i comunicatives.
A l’inici del mòdul formatiu el/la docent informa l’alumnat de l’objectiu del mòdul, de la programació didàctica prevista i dels criteris d’avaluació. D’aquesta manera l’alumnat pot conèixer, en cada moment, en quina seqüència d’aprenentatge es troba.

L’avaluació de l’alumnat es realitzarà, de forma sistemàtica i contínua, per mòduls i, en el seu cas, per unitats formatives per tal de comprovar els resultats d’aprenentatge i, en conseqüència, l’adquisició de les competències professionals.
Per poder presentar-se a la prova d’avaluació final d’un mòdul els alumnes hauran de tenir i justificar una assistència de com a mínim el 75% de les hores totals. Serà una avaluació continuada.


La qualificació final del mòdul s’obtindrà sumant:
– La puntuació mitjana obtinguda en l’avaluació continua que és el 30% de la nota final.
– La puntuació obtinguda en la prova d’avaluació final del mòdul que és el 70% de la nota final.


Per obtenir la qualificació final d’apte/a en la prova d’avaluació final del mòdul formatiu l’alumnat ha d’obtenir, com a mínim una puntuació de 5 i, si el mòdul conté unitats formatives, una puntuació mínima de 5 en totes i cada una de les unitats formatives que contingui.

preguntas frecuentes

FAQS

En el cas de que un dia no es pugui assistir, no es tindrà accés al vídeo de la formació però si que es disposaran dels continguts en format PDF.

Totes les sessions seran a temps real, per lo que el formador sempre deixarà un espai de la formació per resoldre dubtes. En el cas que els dubtes sorgeixin fora de la sessió, els alumnes disposaran d’un espai per compartir els dubtes amb tots els companys o, en el cas que sigui un dubte personal, tindrà contacte directe amb el professor a través de missatges de la plataforma.

La organització dels continguts i materials de cada assignatura estan preparats per a que sigui un aprenentatge pràctic i d’aplicació al món laboral.

El material de cada tema es presenta de la següent manera:

Apunts de lectura obligatòria on es resumeix tot el que ha explicat el formador en l’aula virtual
Activitats: per consolidar continguts i/o compartir idees amb altres companys
Informació extra pels que vulguin profunditzar (articles, vídeos,…)

Logo SOC
logo GENE
LOGO SEPE
LOGO MINISTERIO

Actividades auxiliares de comercio

cursosActividades auxiliares de comercio

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS

Certificado de profesionalidad COMT0211

Total horas

230 horas + 40 horas FCO +
40h de prácticas profesionales

Fechas

Tarragona: febrero 2024

Centros

Tarragona

Subvencionado

Para personas en paro, con plazas limitadas para trabajadores.

Todo lo que necesitas saber

información general

Horaris

Tarragona: febrer 2024

HORARI DE TARDA

Estar inscrit a l’atur.

Realitzar activitats auxiliars de reposició i condicionament al punt de venda i en el repartiment de proximitat, seguint les instruccions i els criteris establerts, utilitzant l’equip necessari, respectant les normes de seguretat i salut, i prestant, en cas necessari, atenció i informació protocol·litzada i estructurada al client al punt de venda o en el servei de repartiment de proximitat.

Desenvolupa les seves funcions en establiments comercials: botigues, supermercats i hipermercats, per compte d’altri, o propi en el cas del repartiment de proximitat, seguint les instruccions rebudes i sota la supervisió directa d’un responsable de l’establiment o repartiment comercial.

MF1327_1: Operacions auxiliars al punt de venda (90 hores).
MF1326_1: (Transversal) Preparació de comandes (40 hores).
MF1328_1: Manipulació i moviments amb transpalets i carretons de mà (50 hores).
MF1329_1: Atenció bàsica al client (50 hores).
FCO. Formació complementària (40 hores)

MP0406: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’activitats auxiliars de comerç (40 hores).

Reposadors/ores d’hipermercat
Reposador/a
Repartidors/ores de proximitat, a peu
Embaladors/ores, empaquetadors/ores, etiquetadors/ores a mà, preparadors/ores de comandes.
Auxiliar de dependent/a de comerç

L’objectiu és utilitzar la metodologia basada en activitats i instruments que responguin el màxim possible a la realitat laboral.

Es dóna molta importància a la participació activa de l’alumnat en el procés d’aprenentatge potenciant un clima participatiu en el qual interactuï professorat – alumnat. Amb aquestes activitats es pretén potenciar i fomentar actituds positives que seran necessàries en els futurs llocs de treball com són el treball en equip i el desenvolupament d’habilitats socials i comunicatives.

A l’inici del mòdul formatiu el/la docent informa l’alumnat de l’objectiu del mòdul, de la programació didàctica prevista i dels criteris d’avaluació. D’aquesta manera l’alumnat pot conèixer, en cada moment, en quina seqüència d’aprenentatge es troba.

L’avaluació de l’alumnat es realitzarà, de forma sistemàtica i contínua, per mòduls i en el seu cas, per unitats formatives per tal de comprovar els resultats d’aprenentatge i, en conseqüència, l’adquisició de les competències professionals.

Per poder presentar-se a la prova d’avaluació final d’un mòdul els alumnes hauran de tenir i justificar una assistència de com a mínim el 75% de les hores totals.

Serà una avaluació continuada.
La qualificació final del mòdul s’obtindrà sumant:
– La puntuació mitjana obtinguda en l’avaluació continua que és el 30% de la nota final.
– La puntuació obtinguda en la prova d’avaluació final del mòdul que és el 70% de la nota final.

Per obtenir la qualificació final d’apte/a en la prova d’avaluació final del mòdul formatiu l’alumnat ha d’obtenir, com a mínim una puntuació de 5 i, si el mòdul conté unitats formatives, una puntuació mínima de 5 en totes i cada una de les unitats formatives que contingui.

preguntas frecuentes

FAQS

En el cas de que un dia no es pugui assistir, no es tindrà accés al vídeo de la formació però si que es disposaran dels continguts en format PDF.

Totes les sessions seran a temps real, per lo que el formador sempre deixarà un espai de la formació per resoldre dubtes. En el cas que els dubtes sorgeixin fora de la sessió, els alumnes disposaran d’un espai per compartir els dubtes amb tots els companys o, en el cas que sigui un dubte personal, tindrà contacte directe amb el professor a través de missatges de la plataforma.

La organització dels continguts i materials de cada assignatura estan preparats per a que sigui un aprenentatge pràctic i d’aplicació al món laboral.

El material de cada tema es presenta de la següent manera:

Apunts de lectura obligatòria on es resumeix tot el que ha explicat el formador en l’aula virtual
Activitats: per consolidar continguts i/o compartir idees amb altres companys
Informació extra pels que vulguin profunditzar (articles, vídeos,…)

05_Harmonització SOC_GENE_MINEducacion2

cursos

relacionados

Inglés B1

cursosInglés B1

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS

Duración 220 horas totales

Prepara para el examen oficial PET

Total horas

180 horas de inglés + 30 horas de PRL, + 10 horas de formación complementaria

Fechas

13/09/2023

Centros

Tarragona

Subvencionado

para personas en situación de desempleo, con plazas limitadas para trabajadores.

Todo lo que necesitas saber

información general

Horarios

De lunes a viernes, de 9h a 15h

Adquirir un grado satisfactorio de dominio de la competencia comunicativa en lengua extranjera (inglés) en comprensión oral y escrita, expresión e interacción oral y expresión escrita, que permita una cierta autonomía en situaciones de la vida cotidiana y una iniciación en otras situaciones de comunicación menos habituales, de forma adecuada y en una lengua estándar.

Curso subvencionado para desempleados, con plazas limitadas para personas trabajadoras
No disponer de acreditación de nivel B1 o superior de lengua extranjera. Nivel previo no inferior a A2 o equivalente. Nivel previo no inferior a A2 o equivalente.
*Se realizará prueba de acceso para quién no cumpla con los requisitos.

CONTENIDOS:

Utilización de las funciones lingüísticas y aspectos socioculturales en situaciones de comunicación de lengua inglesa

Elementos gramaticales, fonéticos y de ortografía de la lengua inglesa

Desarrollo de habilidades lingüísticas para escuchar, hablar y conversar

Desarrollo de habilidades lingüísticas para leer y escribir

Técnicas de búsqueda, tratamiento y presentación de la información

El objetivo es utilizar la metodología basada en actividades e instrumentos que respondan el máximo posible a la realidad laboral.

Se da mucha importancia a la participación activa del alumnado en el proceso de aprendizaje potenciando un clima participativo en el cual interactúen profesorado – alumnado. Con estas actividades se pretende potenciar y fomentar actitudes positivas que serán necesarias en los futuros puestos de trabajo como son el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas.

Al inicio del módulo formativo el/la docente informa al alumnado del objetivo del módulo, de la programación didáctica prevista y de los criterios de evaluación. De este modo el alumnado puede conocer, en cada momento, en qué secuencia de aprendizaje se encuentra.

La evaluación del alumnado se realizará, de forma sistemática y continua.
Para poder presentarse a la prueba de evaluación final de un módulo, los alumnos deberán tener y justificar una asistencia de cómo mínimo el 75% de las horas totales. Será una evaluación continuada.

Para obtener la calificación final de apto/a en la prueba de evaluación final el alumno ha de obtener, como mínimo una puntuación de 5.

Todos los alumnos que hayan aprobado el curso, tienen derecho a presentarse al examen oficial de Cambridge, con las tasas pagadas.

preguntas frecuentes

FAQS

En caso de que un día no se pueda asistir, no se tendrá acceso al vídeo de la formación pero sí que se dispondrán de los contenidos en formato PDF.

Todas las sesiones serán a tiempo real, por lo que el formador dejará siempre un espacio de la formación para resolver dudas.
En caso de que las dudas surjan fuera de la sesión, los alumnos dispondrán de un espacio para compartir las dudas con todos los compañeros o, en caso de que sea una duda personal, tendrá contacto directo con el profesor a través de mensajes de la plataforma.

La organización de los contenidos y materiales de cada asignatura están preparados para que sea un aprendizaje práctico y de aplicación en el mundo laboral.

El material de cada tema se presenta de la siguiente forma:

Apuntes de lectura obligatoria donde se resume todo lo explicado por el formador en el aula virtual.
Actividades: para consolidar contenidos y/o compartir ideas con otros compañeros
Información extra para quienes quieran profundizar (artículos, vídeos,…)

05_Harmonització SOC_GENE_MINEducacion2

cursos

relacionados

Socorrismo en espacios acuáticos naturales

cursosSocorrismo en espacios acuáticos naturales

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS

Certificado de professionalidadAFDP0209
(R.D. 1521/2007, de 16 de noviembre)

Curso homologado con acceso directo al ROPEC

Total horas

380h + 80h de prácticas

Fechas

Tarragona: del 2 de mayo al 15 de julio de 2024

Centros

Tarragona

Subvencionado

Para personas en paro, con plazas limitadas para trabajadores.

Todo lo que necesitas saber

información general

Horarios

Tarragona:
Del 2 de mayo al 15 de julio de 2024
De lunes a sábado de 9h a 15h

Curso de nivel 2, es necesario tener la ESO o equivalente*
*Se realizará prueba de nivel para quién no cumpla requisitos

Velar por la seguridad de las personas usuarias de zonas de baño público en espacios acuáticos naturales, de forma autónoma o integrado en un equipo de rescate y socorrismo, velando por la seguridad, previniendo que se produzcan situaciones potencialmente peligrosas, realizando un vigilancia permanente y eficiente e interviniendo de forma eficaz ante un accidente o situación de emergencia

Desarrolla su actividad profesional tanto en el sector público como en el privado, dedicado a la prevención, vigilancia y rescate en espacios acuático naturales (playas marítimas y fluviales, ríos, lagos y embalses, entre otros); ayuntamientos (equipos de rescate y socorrismo y unidades de intervención acuática); empresas de servicios deportivos en espacios acuáticos naturales; empresas de turismo en espacios acuáticos naturales y puertos deportivos, clubes y federaciones con actividad en el medio acuático.

MF0269_2 (Transversal): Natación – 120 horas
UF0907: Habilidades y destrezas básicas en el medio acuático – 40 horas
UF0908: Técnicas específicas de natación en el medio acuático – 80 horas

MF1082_2: Prevención de accidentes en espacios acuáticos naturales – 60 horas

MF1083_2: Rescate de personas accidentadas en espacios acuáticos naturales – 120 horas
UF1499: Técnicas de natación y condición física en el rescate de personas accidentadas en espacios acuáticos naturales – 30 horas
UF1500: Extracción y traslado de personas accidentadas en espacios acuáticos naturales – 90 horas

MF0272_2 (Transversal): Primeros auxilios – 40 horas

Formación complementaria40 horas

MP0187: Módulo de prácticas profesionales no laborales de socorrismo en espacios acuáticos naturales – 80 horas

Socorrista en playas marítimas.
Socorrista en playas fluviales.
Socorrista en lagos y embalses.
Socorrista de soporte en unidades de intervención acuática.
Socorrista en actividades acuáticas en el entorno natural.
Socorrista en actividades náuticodeportivas.

El objetivo es utilizar la metodología basada en actividades e instrumentos que respondan el máximo posible a la realidad laboral.

Se da mucha importancia a la participación activa del alumnado en el proceso de aprendizaje potenciando un clima participativo en el cual interactúen profesorado – alumnado. Con estas actividades se pretende potenciar y fomentar actitudes positivas que serán necesarias en los futuros puestos de trabajo como son el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas.

Al inicio del módulo formativo el/la docente informa al alumnado del objetivo del módulo, de la programación didáctica prevista y de los criterios de evaluación. De este modo el alumnado puede conocer, en cada momento, en qué secuencia de aprendizaje se encuentra.

Al ser un curso de Socorrismo, gran parte de las sesiones se realizarán de manera práctica en la piscina y en la playa.

La evaluación del alumnado se realizará, de forma sistemática y continua, por módulos y, en su caso, por unidades formativas para comprobar los resultados de aprendizaje y, en consecuencia, la adquisición de las competencias profesionales.

Para poder presentarse a la prueba de evaluación final de un módulo los alumnos deberán tener y justificar una asistencia de como mínimo el 75% de las horas totales. Será una evaluación continuada.

La calificación final del módulo se obtendrá sumando:

– La puntuación media obtenida en la evaluación contínua que es el 30% de la nota final.
– La puntuación obtenida en la prueba final del módulo que es el 70% de la nota final.

Para obtener la calificación final de apto / a en la prueba de evaluación final del módulo formativo del alumnado debe obtener, como mínimo una puntuación de 5 y, si el módulo contiene unidades formativas, una puntuación mínima de 5 en todas y cada una de las unidades formativas que contenga.

Al ser un curso de socorrismo, para poder ser apto en las asignaturas de Natación y Rescate, se exigirá que se pasen todas las pruebas físicas.

preguntas frecuentes

FAQS

En caso de que un día no se pueda asistir, no se tendrá acceso al vídeo de la formación pero sí que se dispondrán de los contenidos en formato PDF.

Todas las sesiones serán a tiempo real, por lo que el formador dejará siempre un espacio de la formación para resolver dudas. En caso de que las dudas surjan fuera de la sesión, los alumnos dispondrán de un espacio para compartir las dudas con todos los compañeros o, en caso de que sea una duda personal, tendrá contacto directo con el profesor a través de mensajes de la plataforma.

La organización de los contenidos y materiales de cada asignatura están preparados para que sea un aprendizaje práctico y de aplicación en el mundo laboral.

El material de cada tema se presenta de la siguiente forma:

Apuntes de lectura obligatoria donde se resume todo lo explicado por el formador en el aula virtual
Actividades: para consolidar contenidos y/o compartir ideas con otros compañeros
Información extra para quienes quieran profundizar (artículos, vídeos,…)

Logo SOC
logo GENE
https___www.idfo.com_idfadmin_lib_phpthumb_phpThumb.php_src=_assets_promotores_1704724153.e69d3a9f6e8500311814d4bcb96d1608
LOGO SEPE

Socorrismo en instalaciones acuáticas

cursosSocorrismo en instalaciones acuáticas

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS

Certificado de profesionalidad AFDP0109 – Nivel 2
(R.D. 295/2004, de 20 de febrero, actualizado por R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre, modificado por R.D. 1521/2007, de 16 de noviembre y actualizado por 146/2011, de 4 de febrero)

Curso homologado con acceso directo al ROPEC

Total horas

300h de formación + 80h de prácticas

Fechas

Lérida: febrero 2024

El Vendrell: del 18 de junio al 3 de septiembre de 2024
Alcanar:del 19 de junio al 2 de septiembre de 2024
Tarragona: del 9 de julio al 10 de septiembre de 2024 (2ed.)

Centros

Tarragona
Lleida
Alcanar
El Vendrell

Subvencionado

Para personas en paro, con plazas limitadas para trabajadores.

Todo lo que necesitas saber

información general

Horarios

Lérida: febrero 2024

El Vendrell:
Del 18 de junio al 2 de septiembre de 2024
De lunes a viernes de 9h a 15h

Alcanar:
Del 19 de junio al 3 de septiembre de 2024
De lunes a viernes de 9h a 15h

Tarragona:
2a edición: del 9 de julio al 10 de septiembre de 2024
De lunes a sábado de 9h a 15h

Curso de nivel 2, es necesario tener la ESO o equivalente*
*Se realizará prueba de acceso para quién no cumpla con los requisitos.

Velar por la seguridad de los usuarios de piscinas e instalaciones acuáticas, previniendo situaciones potencialmente peligrosas e interviniendo de forma eficaz ante un accidente o situación de emergencia.

Esta actividad se desarrolla tanto en el sector público como en el privado, dedicado a la prevención, vigilancia y rescate en centros de actividad acuática: piscinas convencionales, piscinas naturales, parques acuáticos, etc.
Ayuntamientos: departamentos de deportes, turismo o infraestructuras. Empresas de servicios deportivos. Empresas de turismo activo. Empresas turísticas: hoteles, campings, balnearios, etc. Empresas de mantenimiento de insfraesctructuras y/o gestión deportiva. Clubs deportivo-recreativos y de ocio. Gimnasios. Comunidades de vecinos. Centros educativos e instalaciones afines.

MF0269_2: (Transversal) Natación – 120 horas
UF0907: Habilidades y destrezas básicas en el medio acuático – 40 horas
UF0908: Técnicas específicas de natación en el medio acuático – 80 horas

MF0270_2: Prevención de accidentes en instalaciones acuáticas – 40 horas

MF0271_2: (Transversal) Rescate de personas accidentadas en instalaciones acuáticas – 90 horas

MF0272_2 (transversal): Primeros auxilios – 40 horas

Formación complementaria10 horas

MP0186: Módulo de prácticas profesionales no laborales – 80 hores

Socorrista en piscinas
Socorrista en parques acuáticos
Socorrista en piscinas naturales

El objetivo es utilizar la metodología basada en actividades e instrumentos que respondan el máximo posible a la realidad laboral.

Se da mucha importancia a la participación activa del alumnado en el proceso de aprendizaje potenciando un clima participativo en el cual interactúen profesorado – alumnado. Con estas actividades se pretende potenciar y fomentar actitudes positivas que serán necesarias en los futuros puestos de trabajo como son el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas.

Al inicio del módulo formativo el/la docente informa al alumnado del objetivo del módulo, de la programación didáctica prevista y de los criterios de evaluación. De este modo el alumnado puede conocer, en cada momento, en qué secuencia de aprendizaje se encuentra.

Al ser un curso de Socorrismo, gran parte de las sesiones se realizarán de manera práctica en la piscina.

La evaluación del alumnado se realizará, de forma sistemática y continua, por módulos y, en su caso, por unidades formativas para comprobar los resultados de aprendizaje y, en consecuencia, la adquisición de las competencias profesionales.

Para poder presentarse a la prueba de evaluación final de un módulo los alumnos deberán tener y justificar una asistencia de como mínimo el 75% de las horas totales. Será una evaluación continuada.

La calificación final del módulo se obtendrá sumando:

– La puntuación media obtenida en la evaluación contínua que es el 30% de la nota final.
– La puntuación obtenida en la prueba final del módulo que es el 70% de la nota final.

Para obtener la calificación final de apto / a en la prueba de evaluación final del módulo formativo del alumnado debe obtener, como mínimo una puntuación de 5 y, si el módulo contiene unidades formativas, una puntuación mínima de 5 en todas y cada una de las unidades formativas que contenga.

Al ser un curso de socorrismo, para poder ser apto en las asignaturas de Natación y Rescate, se exigirá que se pasen todas las pruebas físicas.

preguntas frecuentes

FAQS

En caso de que un día no se pueda asistir, no se tendrá acceso al vídeo de la formación pero sí que se dispondrán de los contenidos en formato PDF.

Todas las sesiones serán a tiempo real, por lo que el formador dejará siempre un espacio de la formación para resolver dudas. En caso de que las dudas surjan fuera de la sesión, los alumnos dispondrán de un espacio para compartir las dudas con todos los compañeros o, en caso de que sea una duda personal, tendrá contacto directo con el profesor a través de mensajes de la plataforma.

La organización de los contenidos y materiales de cada asignatura están preparados para que sea un aprendizaje práctico y de aplicación en el mundo laboral.

El material de cada tema se presenta de la siguiente forma:

Apuntes de lectura obligatoria donde se resume todo lo explicado por el formador en el aula virtual
Actividades: para consolidar contenidos y/o compartir ideas con otros compañeros
Información extra para quienes quieran profundizar (artículos, vídeos,…)

Logo SOC
logo GENE
https___www.idfo.com_idfadmin_lib_phpthumb_phpThumb.php_src=_assets_promotores_1704724153.e69d3a9f6e8500311814d4bcb96d1608
LOGO SEPE

Auxiliar de instalaciones deportivas

cursosOperaciones auxiliares en la organización de actividades y funcionamiento de instalaciones deportivas

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS
Certificado de professionalidad AFDA0511- Nivel 1 (RD 146/2011, de 4 de febrero)

Total horas

400 horas

Fechas

Inicio: 15/09/2023

Centros

Tarragona

Subvencionado

para desempleados con plazas limitadas para personas trabajadoras

Todo lo que necesitas saber

información general

Horarios

Tarragona: del 15/09 al 02/11 de 2023
De lunes a viernes de 9h a 15h

Estar inscrito en el PARO

Realizar operaciones auxiliares de organización de actividades y funcionamiento de instalaciones deportivas, conforme a las directrices establecidas en la programación de referencia, en condiciones de calidad y seguridad, siempre desde un trato afable que permita conseguir la participación y satisfacción de todo tipo de usuarios.

Desarrolla su actividad profesional por cuenta ajena, tanto en el ámbito público, la Administración General del Estado, las administraciones autonómicas o locales, como en entidades de carácter privado, ya sean grandes, medianas o pequeñas empresas, en gimnasios y federaciones deportivas, en piscinas, espacios naturales, parques acuáticos, empresas de servicios deportivos, empresas de turismo activo, hoteles, campings, balnearios y centros de SPA, empresas de gestión deportiva, clubes y asociaciones deportivo-recreativas y de ocio, comunidades de vecinos, centros educativos e instalaciones deportivas afines, y bajo la supervisión directa y sistemática de un responsable superior.

MF1631_1: Asistencia a usuarios y control de accesos en instalaciones deportivas. (60
(60 horas)
MF1632_1: Asistencia a técnicos deportivos en la organización de espacios, actividades
y material en instalaciones deportivas. (60 horas)
MF1633_1: Operaciones preventivas de seguridad en instalaciones deportivas y
asistencia en caso de emergencia. (60 horas)
MP0444: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Operaciones auxiliares
en la organización de actividades y funcionamiento de instalaciones deportivas. (80
(80 horas).
Formación complementaria (10 horas)

Auxiliar de control de instalaciones deportivas.
Taquilleros.
Acompañante de usuarios en instalaciones deportivas.

El objetivo es utilizar la metodología basada en actividades e instrumentos que respondan el máximo posible a la realidad laboral.
Se da mucha importancia a la participación activa del alumnado en el proceso de aprendizaje potenciando un clima participativo en el cual interactúe profesorado – alumnado. Con estas actividades se pretende potenciar y fomentar actitudes positivas que serán necesarias en los futuros puestos de trabajo como son el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas.
Al inicio del módulo formativo el/la docente informa al alumnado del objetivo del módulo, de la programación didáctica prevista y de los criterios de evaluación. De este modo el alumnado puede conocer, en cada momento, en qué secuencia de aprendizaje se encuentra.

La evaluación del alumnado se realizará, de forma sistemática y continua, por módulos y, en su caso, por unidades formativas para comprobar los resultados de aprendizaje y, en consecuencia, la adquisición de las competencias profesionales.
Para poder presentarse a la prueba de evaluación final de un módulo los alumnos deberán tener y justificar una asistencia de como mínimo el 75% de las horas totales. Será una evaluación continuada.
La calificación final del módulo se obtendrá sumando:

– La puntuación media obtenida en la evaluación contínua que es el 30% de la nota final.
– La puntuación obtenida en la prueba final del módulo que es el 70% de la nota final.

Para obtener la calificación final de apto / a en la prueba de evaluación final del módulo formativo del alumnado debe obtener, como mínimo una puntuación de 5 y, si el módulo contiene unidades formativas, una puntuación mínima de 5 en todas y cada una de las unidades formativas que contenga.

preguntas frecuentes

FAQS

En caso de que un día no se pueda asistir, no se tendrá acceso al vídeo de la formación pero sí que se dispondrán de los contenidos en formato PDF.

Todas las sesiones serán a tiempo real, por lo que el formador dejará siempre un espacio de la formación para resolver dudas.
En caso de que las dudas surjan fuera de la sesión, los alumnos dispondrán de un espacio para compartir las dudas con todos los compañeros o, en caso de que sea una duda personal, tendrá contacto directo con el profesor a través de mensajes de la plataforma.

La organización de los contenidos y materiales de cada asignatura están preparados para que sea un aprendizaje práctico y de aplicación en el mundo laboral.

El material de cada tema se presenta de la siguiente forma:

Apuntes de lectura obligatoria donde se resume todo lo explicado por el formador en el aula virtual.
Actividades: para consolidar contenidos y/o compartir ideas con otros compañeros
Información extra para quienes quieran profundizar (artículos, vídeos,…)

05_Harmonització SOC_GENE_MINEducacion2