Operaciones Básicas de Cocina

cursosOPERACIONES BÁSICAS DE COCINA

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS

Certificado de profesionalidad HOTR0108
(RD 295/2004 de 20 de febrero)

Total horas

310 horas de teoría + 80h de prácticas

Fechas

Tarragona:
Edición en curso: enero 2024
Próxima edición: abril 2024

Centros

Tarragona

Subvencionado

Para personas en paro, con plazas limitadas para trabajadores.

Todo lo que necesitas saber

información general

Horaris

Tarragona: 
Edició en curs: gener 2024

Propera edició: abril 2024
del 22/04 al 08/07
De dilluns a divendres, de 9h a 15h

Requisits

Estar inscrit a l’atur (fotocòpia DARDO)

Preelaborar aliments, preparar i presentar elaboracions culinàries senzilles i assistir en la preparació d’elaboracions més complexes, executant i aplicant-hi operacions, tècniques i normes bàsiques de manipulació, preparació i conservació d’aliments.

Desenvolupa la seva activitat professional com a auxiliar o ajudant, tant en grans com en mitjanes i petites empreses, principalment del sector d’hoteleria. En petits establiments de restauració pot desenvolupar la seva activitat amb certa autonomia.

MF0255_1: Aprovisionament, preelaboració i conservació culinaris. (120 hores)
UF0053 (Transversal): Aplicació de normes i condicions higienicosanitàries en restauració. (30 hores)
UF0054: Aprovisionament de matèries primeres en cuina. (30 hores)
UF0055: Preelaboració i conservació culinàries. (60 hores)

MF0256_1: Elaboració culinària bàsica. (180 hores)
UF0056: Realitzar elaboracions bàsiques i elementals de cuina i assistir en l’elaboració culinària. (90 hores)
UF0057: Elaboració de plats combinats i aperitius. (60 hores)

FCO. Formació complementària(40 hores)
MP0014: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’operacions bàsiques de cuina. (80 hores)

Auxiliar de cuina
Ajudant/a de cuina
Encarregat/ada d’aliments i begudes (hoteleria)
Empleat/ada de petit establiment de restauració

L’objectiu és utilitzar la metodologia basada en activitats i instruments que corresponguin el màxim possible a la realitat laboral.
Es dóna molta importància a la participació activa de l’alumnat en el procés d’aprenentatge potenciant un clima participatiu en el qual interactuï professorat – alumnat. Amb aquestes activitats es pretén potenciar i fomentar actituds positives que seran necessàries en els futurs llocs de treball com són el treball en equip i el desenvolupament d’habilitats socials i comunicatives.
A l’inici del mòdul formatiu el/la docent informa l’alumnat de l’objectiu del mòdul, de la programació didàctica prevista i dels criteris d’avaluació. D’aquesta manera l’alumnat pot conèixer, en cada moment, en quina seqüència d’aprenentatge es troba.

L’avaluació de l’alumnat es realitzarà, de forma sistemàtica i contínua, per mòduls i, en el seu cas, per unitats formatives per tal de comprovar els resultats d’aprenentatge i, en conseqüència, l’adquisició de les competències professionals.
Per poder presentar-se a la prova d’avaluació final d’un mòdul els alumnes hauran de tenir i justificar una assistència de com a mínim el 75% de les hores totals. Serà una avaluació continuada.


La qualificació final del mòdul s’obtindrà sumant:
– La puntuació mitjana obtinguda en l’avaluació continua que és el 30% de la nota final.
– La puntuació obtinguda en la prova d’avaluació final del mòdul que és el 70% de la nota final.


Per obtenir la qualificació final d’apte/a en la prova d’avaluació final del mòdul formatiu l’alumnat ha d’obtenir, com a mínim una puntuació de 5 i, si el mòdul conté unitats formatives, una puntuació mínima de 5 en totes i cada una de les unitats formatives que contingui.

preguntas frecuentes

FAQS

En el cas de que un dia no es pugui assistir, no es tindrà accés al vídeo de la formació però si que es disposaran dels continguts en format PDF.

Totes les sessions seran a temps real, per lo que el formador sempre deixarà un espai de la formació per resoldre dubtes. En el cas que els dubtes sorgeixin fora de la sessió, els alumnes disposaran d’un espai per compartir els dubtes amb tots els companys o, en el cas que sigui un dubte personal, tindrà contacte directe amb el professor a través de missatges de la plataforma.

La organització dels continguts i materials de cada assignatura estan preparats per a que sigui un aprenentatge pràctic i d’aplicació al món laboral.

El material de cada tema es presenta de la següent manera:

Apunts de lectura obligatòria on es resumeix tot el que ha explicat el formador en l’aula virtual
Activitats: per consolidar continguts i/o compartir idees amb altres companys
Informació extra pels que vulguin profunditzar (articles, vídeos,…)

Logo SOC
logo GENE
LOGO SEPE
LOGO MINISTERIO

Actividades auxiliares de comercio

cursosActividades auxiliares de comercio

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS

Certificado de profesionalidad COMT0211

Total horas

230 horas + 40 horas FCO +
40h de prácticas profesionales

Fechas

Tarragona: febrero 2024

Centros

Tarragona

Subvencionado

Para personas en paro, con plazas limitadas para trabajadores.

Todo lo que necesitas saber

información general

Horaris

Tarragona: febrer 2024

HORARI DE TARDA

Estar inscrit a l’atur.

Realitzar activitats auxiliars de reposició i condicionament al punt de venda i en el repartiment de proximitat, seguint les instruccions i els criteris establerts, utilitzant l’equip necessari, respectant les normes de seguretat i salut, i prestant, en cas necessari, atenció i informació protocol·litzada i estructurada al client al punt de venda o en el servei de repartiment de proximitat.

Desenvolupa les seves funcions en establiments comercials: botigues, supermercats i hipermercats, per compte d’altri, o propi en el cas del repartiment de proximitat, seguint les instruccions rebudes i sota la supervisió directa d’un responsable de l’establiment o repartiment comercial.

MF1327_1: Operacions auxiliars al punt de venda (90 hores).
MF1326_1: (Transversal) Preparació de comandes (40 hores).
MF1328_1: Manipulació i moviments amb transpalets i carretons de mà (50 hores).
MF1329_1: Atenció bàsica al client (50 hores).
FCO. Formació complementària (40 hores)

MP0406: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’activitats auxiliars de comerç (40 hores).

Reposadors/ores d’hipermercat
Reposador/a
Repartidors/ores de proximitat, a peu
Embaladors/ores, empaquetadors/ores, etiquetadors/ores a mà, preparadors/ores de comandes.
Auxiliar de dependent/a de comerç

L’objectiu és utilitzar la metodologia basada en activitats i instruments que responguin el màxim possible a la realitat laboral.

Es dóna molta importància a la participació activa de l’alumnat en el procés d’aprenentatge potenciant un clima participatiu en el qual interactuï professorat – alumnat. Amb aquestes activitats es pretén potenciar i fomentar actituds positives que seran necessàries en els futurs llocs de treball com són el treball en equip i el desenvolupament d’habilitats socials i comunicatives.

A l’inici del mòdul formatiu el/la docent informa l’alumnat de l’objectiu del mòdul, de la programació didàctica prevista i dels criteris d’avaluació. D’aquesta manera l’alumnat pot conèixer, en cada moment, en quina seqüència d’aprenentatge es troba.

L’avaluació de l’alumnat es realitzarà, de forma sistemàtica i contínua, per mòduls i en el seu cas, per unitats formatives per tal de comprovar els resultats d’aprenentatge i, en conseqüència, l’adquisició de les competències professionals.

Per poder presentar-se a la prova d’avaluació final d’un mòdul els alumnes hauran de tenir i justificar una assistència de com a mínim el 75% de les hores totals.

Serà una avaluació continuada.
La qualificació final del mòdul s’obtindrà sumant:
– La puntuació mitjana obtinguda en l’avaluació continua que és el 30% de la nota final.
– La puntuació obtinguda en la prova d’avaluació final del mòdul que és el 70% de la nota final.

Per obtenir la qualificació final d’apte/a en la prova d’avaluació final del mòdul formatiu l’alumnat ha d’obtenir, com a mínim una puntuació de 5 i, si el mòdul conté unitats formatives, una puntuació mínima de 5 en totes i cada una de les unitats formatives que contingui.

preguntas frecuentes

FAQS

En el cas de que un dia no es pugui assistir, no es tindrà accés al vídeo de la formació però si que es disposaran dels continguts en format PDF.

Totes les sessions seran a temps real, per lo que el formador sempre deixarà un espai de la formació per resoldre dubtes. En el cas que els dubtes sorgeixin fora de la sessió, els alumnes disposaran d’un espai per compartir els dubtes amb tots els companys o, en el cas que sigui un dubte personal, tindrà contacte directe amb el professor a través de missatges de la plataforma.

La organització dels continguts i materials de cada assignatura estan preparats per a que sigui un aprenentatge pràctic i d’aplicació al món laboral.

El material de cada tema es presenta de la següent manera:

Apunts de lectura obligatòria on es resumeix tot el que ha explicat el formador en l’aula virtual
Activitats: per consolidar continguts i/o compartir idees amb altres companys
Informació extra pels que vulguin profunditzar (articles, vídeos,…)

05_Harmonització SOC_GENE_MINEducacion2

cursos

relacionados

Inglés B1

cursosInglés B1

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS

Duración 220 horas totales

Prepara para el examen oficial PET

Total horas

180 horas de inglés + 30 horas de PRL, + 10 horas de formación complementaria

Fechas

13/09/2023

Centros

Tarragona

Subvencionado

para personas en situación de desempleo, con plazas limitadas para trabajadores.

Todo lo que necesitas saber

información general

Horarios

De lunes a viernes, de 9h a 15h

Adquirir un grado satisfactorio de dominio de la competencia comunicativa en lengua extranjera (inglés) en comprensión oral y escrita, expresión e interacción oral y expresión escrita, que permita una cierta autonomía en situaciones de la vida cotidiana y una iniciación en otras situaciones de comunicación menos habituales, de forma adecuada y en una lengua estándar.

Curso subvencionado para desempleados, con plazas limitadas para personas trabajadoras
No disponer de acreditación de nivel B1 o superior de lengua extranjera. Nivel previo no inferior a A2 o equivalente. Nivel previo no inferior a A2 o equivalente.
*Se realizará prueba de acceso para quién no cumpla con los requisitos.

CONTENIDOS:

Utilización de las funciones lingüísticas y aspectos socioculturales en situaciones de comunicación de lengua inglesa

Elementos gramaticales, fonéticos y de ortografía de la lengua inglesa

Desarrollo de habilidades lingüísticas para escuchar, hablar y conversar

Desarrollo de habilidades lingüísticas para leer y escribir

Técnicas de búsqueda, tratamiento y presentación de la información

El objetivo es utilizar la metodología basada en actividades e instrumentos que respondan el máximo posible a la realidad laboral.

Se da mucha importancia a la participación activa del alumnado en el proceso de aprendizaje potenciando un clima participativo en el cual interactúen profesorado – alumnado. Con estas actividades se pretende potenciar y fomentar actitudes positivas que serán necesarias en los futuros puestos de trabajo como son el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas.

Al inicio del módulo formativo el/la docente informa al alumnado del objetivo del módulo, de la programación didáctica prevista y de los criterios de evaluación. De este modo el alumnado puede conocer, en cada momento, en qué secuencia de aprendizaje se encuentra.

La evaluación del alumnado se realizará, de forma sistemática y continua.
Para poder presentarse a la prueba de evaluación final de un módulo, los alumnos deberán tener y justificar una asistencia de cómo mínimo el 75% de las horas totales. Será una evaluación continuada.

Para obtener la calificación final de apto/a en la prueba de evaluación final el alumno ha de obtener, como mínimo una puntuación de 5.

Todos los alumnos que hayan aprobado el curso, tienen derecho a presentarse al examen oficial de Cambridge, con las tasas pagadas.

preguntas frecuentes

FAQS

En caso de que un día no se pueda asistir, no se tendrá acceso al vídeo de la formación pero sí que se dispondrán de los contenidos en formato PDF.

Todas las sesiones serán a tiempo real, por lo que el formador dejará siempre un espacio de la formación para resolver dudas.
En caso de que las dudas surjan fuera de la sesión, los alumnos dispondrán de un espacio para compartir las dudas con todos los compañeros o, en caso de que sea una duda personal, tendrá contacto directo con el profesor a través de mensajes de la plataforma.

La organización de los contenidos y materiales de cada asignatura están preparados para que sea un aprendizaje práctico y de aplicación en el mundo laboral.

El material de cada tema se presenta de la siguiente forma:

Apuntes de lectura obligatoria donde se resume todo lo explicado por el formador en el aula virtual.
Actividades: para consolidar contenidos y/o compartir ideas con otros compañeros
Información extra para quienes quieran profundizar (artículos, vídeos,…)

05_Harmonització SOC_GENE_MINEducacion2

cursos

relacionados

Socorrismo en espacios acuáticos naturales

cursosSocorrismo en espacios acuáticos naturales

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS

Certificado de professionalidadAFDP0209
(R.D. 1521/2007, de 16 de noviembre)

Curso homologado con acceso directo al ROPEC

Total horas

380h + 80h de prácticas

Fechas

Tarragona: del 2 de mayo al 15 de julio de 2024

Centros

Tarragona

Subvencionado

Para personas en paro, con plazas limitadas para trabajadores.

Todo lo que necesitas saber

información general

Horarios

Tarragona:
Del 2 de mayo al 15 de julio de 2024
De lunes a sábado de 9h a 15h

Curso de nivel 2, es necesario tener la ESO o equivalente*
*Se realizará prueba de nivel para quién no cumpla requisitos

Velar por la seguridad de las personas usuarias de zonas de baño público en espacios acuáticos naturales, de forma autónoma o integrado en un equipo de rescate y socorrismo, velando por la seguridad, previniendo que se produzcan situaciones potencialmente peligrosas, realizando un vigilancia permanente y eficiente e interviniendo de forma eficaz ante un accidente o situación de emergencia

Desarrolla su actividad profesional tanto en el sector público como en el privado, dedicado a la prevención, vigilancia y rescate en espacios acuático naturales (playas marítimas y fluviales, ríos, lagos y embalses, entre otros); ayuntamientos (equipos de rescate y socorrismo y unidades de intervención acuática); empresas de servicios deportivos en espacios acuáticos naturales; empresas de turismo en espacios acuáticos naturales y puertos deportivos, clubes y federaciones con actividad en el medio acuático.

MF0269_2 (Transversal): Natación – 120 horas
UF0907: Habilidades y destrezas básicas en el medio acuático – 40 horas
UF0908: Técnicas específicas de natación en el medio acuático – 80 horas

MF1082_2: Prevención de accidentes en espacios acuáticos naturales – 60 horas

MF1083_2: Rescate de personas accidentadas en espacios acuáticos naturales – 120 horas
UF1499: Técnicas de natación y condición física en el rescate de personas accidentadas en espacios acuáticos naturales – 30 horas
UF1500: Extracción y traslado de personas accidentadas en espacios acuáticos naturales – 90 horas

MF0272_2 (Transversal): Primeros auxilios – 40 horas

Formación complementaria40 horas

MP0187: Módulo de prácticas profesionales no laborales de socorrismo en espacios acuáticos naturales – 80 horas

Socorrista en playas marítimas.
Socorrista en playas fluviales.
Socorrista en lagos y embalses.
Socorrista de soporte en unidades de intervención acuática.
Socorrista en actividades acuáticas en el entorno natural.
Socorrista en actividades náuticodeportivas.

El objetivo es utilizar la metodología basada en actividades e instrumentos que respondan el máximo posible a la realidad laboral.

Se da mucha importancia a la participación activa del alumnado en el proceso de aprendizaje potenciando un clima participativo en el cual interactúen profesorado – alumnado. Con estas actividades se pretende potenciar y fomentar actitudes positivas que serán necesarias en los futuros puestos de trabajo como son el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas.

Al inicio del módulo formativo el/la docente informa al alumnado del objetivo del módulo, de la programación didáctica prevista y de los criterios de evaluación. De este modo el alumnado puede conocer, en cada momento, en qué secuencia de aprendizaje se encuentra.

Al ser un curso de Socorrismo, gran parte de las sesiones se realizarán de manera práctica en la piscina y en la playa.

La evaluación del alumnado se realizará, de forma sistemática y continua, por módulos y, en su caso, por unidades formativas para comprobar los resultados de aprendizaje y, en consecuencia, la adquisición de las competencias profesionales.

Para poder presentarse a la prueba de evaluación final de un módulo los alumnos deberán tener y justificar una asistencia de como mínimo el 75% de las horas totales. Será una evaluación continuada.

La calificación final del módulo se obtendrá sumando:

– La puntuación media obtenida en la evaluación contínua que es el 30% de la nota final.
– La puntuación obtenida en la prueba final del módulo que es el 70% de la nota final.

Para obtener la calificación final de apto / a en la prueba de evaluación final del módulo formativo del alumnado debe obtener, como mínimo una puntuación de 5 y, si el módulo contiene unidades formativas, una puntuación mínima de 5 en todas y cada una de las unidades formativas que contenga.

Al ser un curso de socorrismo, para poder ser apto en las asignaturas de Natación y Rescate, se exigirá que se pasen todas las pruebas físicas.

preguntas frecuentes

FAQS

En caso de que un día no se pueda asistir, no se tendrá acceso al vídeo de la formación pero sí que se dispondrán de los contenidos en formato PDF.

Todas las sesiones serán a tiempo real, por lo que el formador dejará siempre un espacio de la formación para resolver dudas. En caso de que las dudas surjan fuera de la sesión, los alumnos dispondrán de un espacio para compartir las dudas con todos los compañeros o, en caso de que sea una duda personal, tendrá contacto directo con el profesor a través de mensajes de la plataforma.

La organización de los contenidos y materiales de cada asignatura están preparados para que sea un aprendizaje práctico y de aplicación en el mundo laboral.

El material de cada tema se presenta de la siguiente forma:

Apuntes de lectura obligatoria donde se resume todo lo explicado por el formador en el aula virtual
Actividades: para consolidar contenidos y/o compartir ideas con otros compañeros
Información extra para quienes quieran profundizar (artículos, vídeos,…)

Logo SOC
logo GENE
https___www.idfo.com_idfadmin_lib_phpthumb_phpThumb.php_src=_assets_promotores_1704724153.e69d3a9f6e8500311814d4bcb96d1608
LOGO SEPE

Socorrismo en instalaciones acuáticas

cursosSocorrismo en instalaciones acuáticas

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS

Certificado de profesionalidad AFDP0109 – Nivel 2
(R.D. 295/2004, de 20 de febrero, actualizado por R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre, modificado por R.D. 1521/2007, de 16 de noviembre y actualizado por 146/2011, de 4 de febrero)

Curso homologado con acceso directo al ROPEC

Total horas

300h de formación + 80h de prácticas

Fechas

Lérida: febrero 2024

El Vendrell: del 18 de junio al 3 de septiembre de 2024
Alcanar:del 19 de junio al 2 de septiembre de 2024
Tarragona: del 9 de julio al 10 de septiembre de 2024 (2ed.)

Centros

Tarragona
Lleida
Alcanar
El Vendrell

Subvencionado

Para personas en paro, con plazas limitadas para trabajadores.

Todo lo que necesitas saber

información general

Horarios

Lérida: febrero 2024

El Vendrell:
Del 18 de junio al 2 de septiembre de 2024
De lunes a viernes de 9h a 15h

Alcanar:
Del 19 de junio al 3 de septiembre de 2024
De lunes a viernes de 9h a 15h

Tarragona:
2a edición: del 9 de julio al 10 de septiembre de 2024
De lunes a sábado de 9h a 15h

Curso de nivel 2, es necesario tener la ESO o equivalente*
*Se realizará prueba de acceso para quién no cumpla con los requisitos.

Velar por la seguridad de los usuarios de piscinas e instalaciones acuáticas, previniendo situaciones potencialmente peligrosas e interviniendo de forma eficaz ante un accidente o situación de emergencia.

Esta actividad se desarrolla tanto en el sector público como en el privado, dedicado a la prevención, vigilancia y rescate en centros de actividad acuática: piscinas convencionales, piscinas naturales, parques acuáticos, etc.
Ayuntamientos: departamentos de deportes, turismo o infraestructuras. Empresas de servicios deportivos. Empresas de turismo activo. Empresas turísticas: hoteles, campings, balnearios, etc. Empresas de mantenimiento de insfraesctructuras y/o gestión deportiva. Clubs deportivo-recreativos y de ocio. Gimnasios. Comunidades de vecinos. Centros educativos e instalaciones afines.

MF0269_2: (Transversal) Natación – 120 horas
UF0907: Habilidades y destrezas básicas en el medio acuático – 40 horas
UF0908: Técnicas específicas de natación en el medio acuático – 80 horas

MF0270_2: Prevención de accidentes en instalaciones acuáticas – 40 horas

MF0271_2: (Transversal) Rescate de personas accidentadas en instalaciones acuáticas – 90 horas

MF0272_2 (transversal): Primeros auxilios – 40 horas

Formación complementaria10 horas

MP0186: Módulo de prácticas profesionales no laborales – 80 hores

Socorrista en piscinas
Socorrista en parques acuáticos
Socorrista en piscinas naturales

El objetivo es utilizar la metodología basada en actividades e instrumentos que respondan el máximo posible a la realidad laboral.

Se da mucha importancia a la participación activa del alumnado en el proceso de aprendizaje potenciando un clima participativo en el cual interactúen profesorado – alumnado. Con estas actividades se pretende potenciar y fomentar actitudes positivas que serán necesarias en los futuros puestos de trabajo como son el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas.

Al inicio del módulo formativo el/la docente informa al alumnado del objetivo del módulo, de la programación didáctica prevista y de los criterios de evaluación. De este modo el alumnado puede conocer, en cada momento, en qué secuencia de aprendizaje se encuentra.

Al ser un curso de Socorrismo, gran parte de las sesiones se realizarán de manera práctica en la piscina.

La evaluación del alumnado se realizará, de forma sistemática y continua, por módulos y, en su caso, por unidades formativas para comprobar los resultados de aprendizaje y, en consecuencia, la adquisición de las competencias profesionales.

Para poder presentarse a la prueba de evaluación final de un módulo los alumnos deberán tener y justificar una asistencia de como mínimo el 75% de las horas totales. Será una evaluación continuada.

La calificación final del módulo se obtendrá sumando:

– La puntuación media obtenida en la evaluación contínua que es el 30% de la nota final.
– La puntuación obtenida en la prueba final del módulo que es el 70% de la nota final.

Para obtener la calificación final de apto / a en la prueba de evaluación final del módulo formativo del alumnado debe obtener, como mínimo una puntuación de 5 y, si el módulo contiene unidades formativas, una puntuación mínima de 5 en todas y cada una de las unidades formativas que contenga.

Al ser un curso de socorrismo, para poder ser apto en las asignaturas de Natación y Rescate, se exigirá que se pasen todas las pruebas físicas.

preguntas frecuentes

FAQS

En caso de que un día no se pueda asistir, no se tendrá acceso al vídeo de la formación pero sí que se dispondrán de los contenidos en formato PDF.

Todas las sesiones serán a tiempo real, por lo que el formador dejará siempre un espacio de la formación para resolver dudas. En caso de que las dudas surjan fuera de la sesión, los alumnos dispondrán de un espacio para compartir las dudas con todos los compañeros o, en caso de que sea una duda personal, tendrá contacto directo con el profesor a través de mensajes de la plataforma.

La organización de los contenidos y materiales de cada asignatura están preparados para que sea un aprendizaje práctico y de aplicación en el mundo laboral.

El material de cada tema se presenta de la siguiente forma:

Apuntes de lectura obligatoria donde se resume todo lo explicado por el formador en el aula virtual
Actividades: para consolidar contenidos y/o compartir ideas con otros compañeros
Información extra para quienes quieran profundizar (artículos, vídeos,…)

Logo SOC
logo GENE
https___www.idfo.com_idfadmin_lib_phpthumb_phpThumb.php_src=_assets_promotores_1704724153.e69d3a9f6e8500311814d4bcb96d1608
LOGO SEPE

Auxiliar de instalaciones deportivas

cursosOperaciones auxiliares en la organización de actividades y funcionamiento de instalaciones deportivas

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS
Certificado de professionalidad AFDA0511- Nivel 1 (RD 146/2011, de 4 de febrero)

Total horas

400 horas

Fechas

Inicio: 15/09/2023

Centros

Tarragona

Subvencionado

para desempleados con plazas limitadas para personas trabajadoras

Todo lo que necesitas saber

información general

Horarios

Tarragona: del 15/09 al 02/11 de 2023
De lunes a viernes de 9h a 15h

Estar inscrito en el PARO

Realizar operaciones auxiliares de organización de actividades y funcionamiento de instalaciones deportivas, conforme a las directrices establecidas en la programación de referencia, en condiciones de calidad y seguridad, siempre desde un trato afable que permita conseguir la participación y satisfacción de todo tipo de usuarios.

Desarrolla su actividad profesional por cuenta ajena, tanto en el ámbito público, la Administración General del Estado, las administraciones autonómicas o locales, como en entidades de carácter privado, ya sean grandes, medianas o pequeñas empresas, en gimnasios y federaciones deportivas, en piscinas, espacios naturales, parques acuáticos, empresas de servicios deportivos, empresas de turismo activo, hoteles, campings, balnearios y centros de SPA, empresas de gestión deportiva, clubes y asociaciones deportivo-recreativas y de ocio, comunidades de vecinos, centros educativos e instalaciones deportivas afines, y bajo la supervisión directa y sistemática de un responsable superior.

MF1631_1: Asistencia a usuarios y control de accesos en instalaciones deportivas. (60
(60 horas)
MF1632_1: Asistencia a técnicos deportivos en la organización de espacios, actividades
y material en instalaciones deportivas. (60 horas)
MF1633_1: Operaciones preventivas de seguridad en instalaciones deportivas y
asistencia en caso de emergencia. (60 horas)
MP0444: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Operaciones auxiliares
en la organización de actividades y funcionamiento de instalaciones deportivas. (80
(80 horas).
Formación complementaria (10 horas)

Auxiliar de control de instalaciones deportivas.
Taquilleros.
Acompañante de usuarios en instalaciones deportivas.

El objetivo es utilizar la metodología basada en actividades e instrumentos que respondan el máximo posible a la realidad laboral.
Se da mucha importancia a la participación activa del alumnado en el proceso de aprendizaje potenciando un clima participativo en el cual interactúe profesorado – alumnado. Con estas actividades se pretende potenciar y fomentar actitudes positivas que serán necesarias en los futuros puestos de trabajo como son el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas.
Al inicio del módulo formativo el/la docente informa al alumnado del objetivo del módulo, de la programación didáctica prevista y de los criterios de evaluación. De este modo el alumnado puede conocer, en cada momento, en qué secuencia de aprendizaje se encuentra.

La evaluación del alumnado se realizará, de forma sistemática y continua, por módulos y, en su caso, por unidades formativas para comprobar los resultados de aprendizaje y, en consecuencia, la adquisición de las competencias profesionales.
Para poder presentarse a la prueba de evaluación final de un módulo los alumnos deberán tener y justificar una asistencia de como mínimo el 75% de las horas totales. Será una evaluación continuada.
La calificación final del módulo se obtendrá sumando:

– La puntuación media obtenida en la evaluación contínua que es el 30% de la nota final.
– La puntuación obtenida en la prueba final del módulo que es el 70% de la nota final.

Para obtener la calificación final de apto / a en la prueba de evaluación final del módulo formativo del alumnado debe obtener, como mínimo una puntuación de 5 y, si el módulo contiene unidades formativas, una puntuación mínima de 5 en todas y cada una de las unidades formativas que contenga.

preguntas frecuentes

FAQS

En caso de que un día no se pueda asistir, no se tendrá acceso al vídeo de la formación pero sí que se dispondrán de los contenidos en formato PDF.

Todas las sesiones serán a tiempo real, por lo que el formador dejará siempre un espacio de la formación para resolver dudas.
En caso de que las dudas surjan fuera de la sesión, los alumnos dispondrán de un espacio para compartir las dudas con todos los compañeros o, en caso de que sea una duda personal, tendrá contacto directo con el profesor a través de mensajes de la plataforma.

La organización de los contenidos y materiales de cada asignatura están preparados para que sea un aprendizaje práctico y de aplicación en el mundo laboral.

El material de cada tema se presenta de la siguiente forma:

Apuntes de lectura obligatoria donde se resume todo lo explicado por el formador en el aula virtual.
Actividades: para consolidar contenidos y/o compartir ideas con otros compañeros
Información extra para quienes quieran profundizar (artículos, vídeos,…)

05_Harmonització SOC_GENE_MINEducacion2

Operaciones Básicas de Pastelería

cursosOperaciones básicas de pastelería

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS

Certificado de professionalidad HOTR0109 – Nivel 1
(RD 1179/2008, de 11 de julio)

Total horas

370 horas de teoria + 80h de prácticas

Fechas

Tarragona: Inicio 25/01/2023

Centros

Tarragona

Subvencionado

para desempleados, con plazas limitadas para trabajadores

Todo lo que necesitas saber

información general

Horarios

Tarragona: del 25/01 al 30/05 de 2023
de lunes a viernes de 16.30h a 21h
(algunos viernes libres)

Requisitos

Estar inscrito en el paro

Preelaborar, elaborar y presentar elaboraciones sencillas de pastelería y asistir siguiendo instrucciones en la preparación de otras más complejas, realizando operaciones básicas de aprovisionamiento interno y aplicando técnicas y normas básicas de manipulación, preparación y conservación de alimentos.

Desarrolla su actividad profesional como auxiliar o ayudante, tanto en grandes como en medias y pequeñas empresas, principalmente del sector de la hostelería. En pequeños establecimientos de restauración puede desarrollar su actividad con cierta autonomía.

MF1333_1: Aprovisionamiento interno y conservación en pasteleria. (120 horas)

UF0053: (Transversal) Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración. (30 horas)
UF0817: Aprovisionamiento interno en pastelería. (30 horas)
UF0818: Conservación en pastelería. (60 horas)

MF1334_1: Preelaboración, elaboración y presentación en pastelería. (210 horas)
UF0819: Preelaboración de productos básicos de pastelería. (90 horas)
UF0820: Elaboraciones básicas de productos de pastelería. (60 horas)
UF0821: Presentación y decoración de productos de repostería y pastelería. (30 horas)

Formación complementaria (10 horas)
Prevención de Riesgos Laborales (30 horas)

MP0167: Módulo de prácticas profesionales no laborales de operaciones básicas de pastelería. (80 horas)

Se ubica, principalmente, en sectores y subsectores productivos y de prestación de servicios, tales como la hotelería y la restauración, en los que se desarrollan procesos de preelaboración, elaboración y conservación de productos de pastelería. Tiendas especializadas en las que se comercialicen productos de pastelería. Tiendas especializadas en las que se comercialicen productos de pastelería.

Ayudante de pastelería.
Ayudante de almacén de pastelería.
Empleado de establecimiento pastelero

El objetivo es utilizar la metodología basada en actividades e instrumentos que correspondan lo máximo posible a la realidad laboral.

Se da mucha importancia a la participación activa del alumnado en el proceso de aprendizaje potenciando un clima participativo en el cual interactúen profesorado – alumnado. Con estas actividades se pretende potenciar y fomentar actitudes positivas que serán necesarias en los futuros lugares de trabaja como son el trabajo en equipo y el desarrollo de las habilidades sociales y comunicativas.

Al inicio del módulo formativo el/la docente informa al alumnado del objetivo del módulo, de la programación didáctica prevista y de los criterios de evaluación. De esta manera el alumnado puede conocer, en cada momento, en qué secuencia de aprendizaje se encuentra.

La evaluación del alumnado se realizará, de forma sistemática y continua, por módulos y en su caso, por unidades formativas para comprobar los resultados de aprendizaje y, en consecuencia, la adquisición de las competencias profesionales.

Para poder presentarse a la prueba de evaluación final de un módulo los alumnos deberán tener y justificar una asistencia de al menos el 75% de las horas totales.

Será una evaluación continuada.

La calificación final del módulo se obtendrá sumando:
– La puntuación media obtenida en la evaluación continua que es el 30% de la nota final.
– La puntuación obtenida en la prueba de evaluación final del módulo que es el 70% de la nota final.

Para obtener la calificación final de apto / a en la prueba de evaluación final del módulo formativo del alumnado debe obtener, como mínimo una puntuación de 5 y, si el módulo contiene unidades formativas, una puntuación mínima de 5 en todas y cada una de las unidades formativas que contenga.

preguntas frecuentes

FAQS

En caso de que un día no se pueda asistir, no se tendrá acceso al vídeo de la formación pero sí que se dispondrán de los contenidos en formato PDF.

Todas las sesiones serán a tiempo real, por lo que el formador dejará siempre un espacio de la formación para resolver dudas.
En caso de que las dudas surjan fuera de la sesión, los alumnos dispondrán de un espacio para compartir las dudas con todos los compañeros o, en caso de que sea una duda personal, tendrá contacto directo con el profesor a través de mensajes de la plataforma.

La organización de los contenidos y materiales de cada asignatura están preparados para que sea un aprendizaje práctico y de aplicación en el mundo laboral.

El material de cada tema se presenta de la siguiente forma:

Apuntes de lectura obligatoria donde se resume todo lo explicado por el formador en el aula virtual.
Actividades: para consolidar contenidos y/o compartir ideas con otros compañeros
Información extra para quienes quieran profundizar (artículos, vídeos,…)

05_Harmonització SOC_GENE_MINEducacion2

Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente

cursosAcondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS

Certificado de profesionalidad AFDA0210_3 – Nivel 3
RD 295/2004, de 20 de febrero, actualizado por RD 1087/2005, de 16 de septiembre; modificado por RD 1521/2007, de 16 de noviembre y actualizado por RD 146/2011, de 4 de febrero.

CURSO HOMOLOGADO con acceso directo al ROPEC

Total horas

480 h de formación + 120 h de prácticas

Fechas

Tarragona:
1a edición: diciembre 2023
2a edición: del 7 de mayo al 3 de septiembre de 2024

Lérida:
enero 2024

El Vendrell:
enero 2024

Centros

Tarragona
Lleida
El Vendrell

Subvencionado

Para personas en paro, con plazas limitadas para trabajadores.

Todo lo que necesitas saber

información general

Horarios

Tarragona:
1a edición: diciembre 2023

2a edición: del 7 de mayo al 3 de septiembre de 2024
De lunes a viernes de 9h a 15h

Lérida:
enero 2024

El Vendrell:
enero 2024

Curso de nivel 3, es necesario tener BACHILLERATO o equivalente*
*Se realizará prueba de acceso para quién no cumpla con los requisitos.

Programar, dirigir e instruir actividades de acondicionamiento físico, con los elementos propios de una sala de entrenamiento polivalente (SEP) ya sean máquinas de musculación, máquinas cardiovasculares, barras, discos, halters, aparatos o útiles simples, realizando la determinación inicial y periódica de la condición física, biológica y motivacional de las personas usuarias, con un nivel de calidad óptimo tanto en el proceso como en los resultados y siempre desde la observancia y promoción de la salud y el bienestar.

Esta actividad se desarrolla tanto en el sector público como en el privado en: gimnasios, empresas de servicios deportivos, patronatos deportivos o entidades deportivas municipales, clubes o asociaciones deportivas, clubes o asociaciones de carácter social, empresas turísticas (hoteles, camping, balnearios, etc. .), grandes empresas con servicios deportivos para sus empleados y empleadas, centros geriátricos o de carácter social, federaciones deportivas, organismos públicos de deportes (diputaciones, direcciones generales de deporte, etc.)

MF0273_3: (Transversal) Valoració de les capacitats físiques – 130 hores
UF1703 : Aplicación de test, pruebas y cuestionarios para la valoración de la condición física, biológica y motivacional – 90 horas
UF1704 : Tratamiento de datos de una batería de tests, pruebas y cuestionarios de valoración de la condición física, biológica y motivacional – 40 horas

MF0274_3 : Programación específica SEP – 130 horas
UF1710 : Programación y coordinación de actividades de Fitness en una SEP – 30 horas
UF1711 : Programas de entrenamiento en SEP – 70 horas

MF0275_3 : Actividades de acondicionamiento físico – 200 horas
UF1712 : Dominio técnico, instalaciones y seguridad en Salas de Entrenamiento Polivalente (SEP) – 80 horas
UF1713 : Dirección y dinamización de actividades de entrenamiento en Salas de Entrenamiento Polivalente (SEP) – 90 horas
UF1709: (Transversal) Acontecimientos en acondicionamiento físico seco y acuático – 30 horas

MF0272_2: (Transversal) Primeros auxilios – 40 horas

Formación complementaria10 horas

MP0367 : Módulo de prácticas profesionales no laborales – 120 horas

Monitor/a de aparatos de gimnasio
Entrenador/a de acondicionamiento físico en las SEP de gimnasios o polideportivos
Preparador/a físico/a
Entrenador/a personal
Promotor/a de actividades de acondicionamiento físico
Animador/a de actividades de acondicionamiento físico
Coordinador/a de actividades de acondicionamiento físico (fitness)
Técnico/a de soporte en la preparación física de deportistas
Instructor/a de las actividades anteriores para colectivos especiales

El objetivo es utilizar la metodología basada en actividades e instrumentos que respondan el máximo posible a la realidad laboral.
Se da mucha importancia a la participación activa del alumnado en el proceso de aprendizaje potenciando un clima participativo en el cual interactúen profesorado – alumnado. Con estas actividades se pretende potenciar y fomentar actitudes positivas que serán necesarias en los futuros puestos de trabajo como son el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas.

Al inicio del módulo formativo el/la docente informa al alumnado del objetivo del módulo, de la programación didáctica prevista y de los criterios de evaluación. De este modo el alumnado puede conocer, en cada momento, en qué secuencia de aprendizaje se encuentra.

La formación teórica se lleva a cabo en las aulas de Royal Escola de Formació y la práctica en las salas del centro deportivo correspondiente en función de la sede.

La evaluación del alumnado se realizará, de forma sistemática y continua, por módulos y en su caso, por unidades formativas para comprobar los resultados de aprendizaje y, en consecuencia, la adquisición de las competencias profesionales.

Para poder presentarse a la prueba de evaluación final de un módulo los alumnos deberán tener y justificar una asistencia de como mínimo el 75% de las horas totales. Será una evaluación continuada.

La calificación final del módulo se obtendrá sumando:

– La puntuación media obtenida en la evaluación contínua que es el 30% de la nota final.
– La puntuación obtenida en la prueba final del módulo que es el 70% de la nota final.

Para obtener la calificación final de apto / a en la prueba de evaluación final del módulo formativo del alumnado debe obtener, como mínimo una puntuación de 5 y, si el módulo contiene unidades formativas, una puntuación mínima de 5 en todas y cada una de las unidades formativas que contenga.

preguntas frecuentes

FAQS

En caso de que un día no se pueda asistir, no se tendrá acceso al vídeo de la formación pero sí que se dispondrán de los contenidos en formato PDF.

Todas las sesiones serán a tiempo real, por lo que el formador dejará siempre un espacio de la formación para resolver dudas. En caso de que las dudas surjan fuera de la sesión, los alumnos dispondrán de un espacio para compartir las dudas con todos los compañeros o, en caso de que sea una duda personal, tendrá contacto directo con el profesor a través de mensajes de la plataforma.

La organización de los contenidos y materiales de cada asignatura están preparados para que sea un aprendizaje práctico y de aplicación en el mundo laboral.

El material de cada tema se presenta de la siguiente forma:

Apuntes de lectura obligatoria donde se resume todo lo explicado por el formador en el aula virtual
Actividades: para consolidar contenidos y/o compartir ideas con otros compañeros
Información extra para quienes quieran profundizar (artículos, vídeos,…)

Logo SOC
logo GENE
https___www.idfo.com_idfadmin_lib_phpthumb_phpThumb.php_src=_assets_promotores_1704724153.e69d3a9f6e8500311814d4bcb96d1608
LOGO SEPE

Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical

cursosAcondicionamiento físico en grupo con soporte musical

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS

Certificado de profesionalidad AFDA0110 – Nivel 3
(RD 1518/2011, de 31 de octubre)

CURSO HOMOLOGADO con acceso directo al ROPEC

Total horas

510 h de formación
+ 120 h de prácticas

Fechas

Tarragona 1a edició: 24/03/2023
El Vendrell: 24/03/23
Tarragona 2a edición: Julio, inicio immediato.

Centros

Tarragona
El Vendrell

Subvencionado

para desempleados con plazas limitadas para personas trabajadoras

Todo lo que necesitas saber

información general

Horarios

Tarragona 1a edició: del 24/03 a julio 2023
de lunes a viernes de 9h a 15h
El Vendrell: del 24/03 a julio 2023
de lunes a viernes de 9h a 15h

Tarragona 2a edición: del 13/06 al 11/10 de 2023
de lunes a viernes de 9h a 15h

Curso subvencionado para desempleados, con plazas limitadas para personas trabajadoras

Curso de nivel 3, es necesario tener BACHILLERATO o equivalente*
*Se realizará prueba de acceso para quién no cumpla con los requisitos.

Programar, dirigir e instruir actividades para mejorar la condición física con los elementos, movimientos, ejercicios y las técnicas coreográficas propias del aeróbic, sus variantes y actividades afines; realizar la valoración inicial y periódica de la condición física, biológica y motivacional de los usuarios/arias y aplicar criterios de calidad tanto en el proceso como en los resultados del servicio y siempre desde la observancia y promoción de la salud y el bienestar.

Desarrolla su actividad tanto en el ámbito público, sea la Administración general del Estado, las administraciones autonómicas o locales, como en entidades de carácter privado, en grandes, medianas o pequeñas empresas, en gimnasios, empresas de servicios deportivos, patronatos deportivos o entidades deportivas municipales, clubes o asociaciones deportivas, clubes o asociaciones de carácter social, empresas turísticas (hoteles, campings, balnearios, otros), grandes empresas con servicios deportivos para los empleados/das, centros geriátricos o de carácter social, federaciones deportivas, organismos públicos de deportes (diputaciones, direcciones generales de deporte, otros).

MF0273_3 (Transversal): Valoración de las capacidades físicas – 130 horas
UF1703: Aplicación de test, pruebas y cuestionarios para valorar la condición física, biológica y motivacional – 90 horas
UF1704: Tratamiento de datos de una bateria de test, pruebas y cuestionarios de la condición física, biológica y motivacional – 40 horas

MF0515_3: Coreografías – 120 horas
UF1705: Dominio técnico, interpretación y ejecución de secuencias y composiciones coreográficas – 50 horas
UF1706: Diseño coreográfico en acondicionamiento físico colectivo con soporte musical – 70 horas

MF0516_3: Metodología y práctica de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical – 180 horas
UF1707: Programación en acondicionamiento físico colectivo con soporte musical – 70 horas
UF1708: Dirección y dinamización de actividades de acondicionamiento físico colectivo con soporte musical – 80 horas
UF1709 (Transversal): Eventos en acondicionamiento físico seco y acuático- 30 horas

MF0272_2 (Transversal): Primeros auxilios (40 horas).

Formación complementaria10 horas

Prevención de Riesgos Laborales30 horas

MP0366: Módulo de prácticas profesionales no laborales de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical (120 horas).

Entrenador/a de acondicionamiento físico para grupos con soporte musical en gimnasios o polideportivos
Monitor/a de aeróbic
Monitor/a de step
Monitor/a de ciclo «indoor»
Monitor/a de todas las actividades que deriven de las anteriores o sean similares
Animador/a de actividades de acondicionamiento físico
Monitor/a de las actividades anteriores para colectivos especiales
Coordinador/a de actividades de acondicionamiento físico

El objetivo es utilizar la metodología basada en actividades e instrumentos que respondan el máximo posible a la realidad laboral.
Se da mucha importancia a la participación activa del alumnado en el proceso de aprendizaje potenciando un clima participativo en el cual interactúe profesorado – alumnado. Con estas actividades se pretende potenciar y fomentar actitudes positivas que serán necesarias en los futuros puestos de trabajo como son el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas.

Al inicio del módulo formativo el/la docente informa al alumnado del objetivo del módulo, de la programación didáctica prevista y de los criterios de evaluación. De este modo el alumnado puede conocer, en cada momento, en qué secuencia de aprendizaje se encuentra.

La formación teórica se lleva a cabo en las aulas de Royal Escola de Formació y la práctica en las salas del centro deportivo correspondiente en función de la sede.

La evaluación del alumnado se realizará, de forma sistemática y continua, por módulos y en su caso, por unidades formativas para comprobar los resultados de aprendizaje y, en consecuencia, la adquisición de las competencias profesionales.

Para poder presentarse a la prueba de evaluación final de un módulo los alumnos deberán tener y justificar una asistencia de como mínimo el 75% de las horas totales.

Será una evaluación continuada.

La calificación final del módulo se obtendrá sumando:

– La puntuación media obtenida en la evaluación contínua que es el 30% de la nota final.
– La puntuación obtenida en la prueba final del módulo que es el 70% de la nota final.

Para obtener la calificación final de apto / a en la prueba de evaluación final del módulo formativo del alumnado debe obtener, como mínimo una puntuación de 5 y, si el módulo contiene unidades formativas, una puntuación mínima de 5 en todas y cada una de las unidades formativas que contenga.

preguntas frecuentes

FAQS

En caso de que un día no se pueda asistir, no se tendrá acceso al vídeo de la formación pero sí que se dispondrán de los contenidos en formato PDF.

Todas las sesiones serán a tiempo real, por lo que el formador dejará siempre un espacio de la formación para resolver dudas.
En caso de que las dudas surjan fuera de la sesión, los alumnos dispondrán de un espacio para compartir las dudas con todos los compañeros o, en caso de que sea una duda personal, tendrá contacto directo con el profesor a través de mensajes de la plataforma.

La organización de los contenidos y materiales de cada asignatura están preparados para que sea un aprendizaje práctico y de aplicación en el mundo laboral.

El material de cada tema se presenta de la siguiente forma:

Apuntes de lectura obligatoria donde se resume todo lo explicado por el formador en el aula virtual.
Actividades: para consolidar contenidos y/o compartir ideas con otros compañeros
Información extra para quienes quieran profundizar (artículos, vídeos,…)

05_Harmonització SOC_GENE_MINEducacion2

Instrucción en yoga

cursosInstrucción en yoga

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS

Certificado de profesionalidad AFDA0311 – Nivel 3
(RD 1034/2011, de 15 de julio)

CURSO HOMOLOGADO con acceso directo al ROPEC

Total horas

470 h de formación + 120 h de prácticas

Fechas

Tarragona:
2a edición: del 21 de mayo al 13 de septiembre de 2024

Lérida:
enero 2024

Centros

Tarragona
Lleida

Subvencionado

Para personas desempleadas, con plazas limitadas para trabajadores.

Todo lo que necesitas saber

información general

Horarios

Tarragona:
2a edición: del 21 de mayo al 13 de septiembre de 2024
De lunes a viernes de 15h a 21h.

Lérida:
enero 2024

Curso de nivel 3, es necesario tener BACHILLERATO o equivalente*
*Se realizará prueba de acceso para quién no cumpla con los requisitos.

Programar, dirigir y dinamizar actividades de instrucción en yoga conforme a las directrices establecidas en la programación de referencia, con las técnicas y posturas específicas, dirigidas a todo tipo de practicantes y adaptándolas a sus necesidades, para el cuidado y mejora corporal, aumentar la percepción del bienestar y favorecer la realización personal, en condiciones de seguridad y con el nivel de calidad del servicio que permita conseguir la satisfacción de los y las practicantes.

Desarrolla su actividad profesional como autónomo o por cuenta ajena dentro del marco de un programa con actividades de yoga, tanto en el ámbito público, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones, como en entidades de carácter privado, ya sean grandes, medianas o pequeñas, empresas que ofrezcan servicios de ocio y tiempo libre, turismo y servicios relacionados con el mantenimiento y cuidado corporal y el desarrollo personal. Su actividad se desarrolla en ayuntamientos, asociaciones, gimnasios, comunidades de vecinos, centros penitenciarios, centros educativos e instalaciones afines, empresas turísticas, hoteles y balnearios, pudiendo colaborar en un equipo interdisciplinar. En el desarrollo de la actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad universal de acuerdo con la legislación vigente.

MF2038_3: Dominio de les técnicas específicas de yoga – 180 horas
UF1916: Principios fundamentales éticos, filosóficos y místicos en yoga – 50 horas
UF1917: Asana y pranayama – Secuencias y progresiones (vinyasa y karana) – 90 horas
UF1918: Relajación y meditación en yoga – 40 horas

MF2039_3: Programación de actividades de instrucción en yoga – 60 horas
UF0673: (Transversal) Análisis diagnóstica y evaluación en instrucción de yoga – 60 horas
UF1919: Programación y gestión de recursos en actividades de instrucción en yoga – 60 horas

MF2040_3: Metodología de la instrucción en sesiones de yoga – 150 horas
UF1920: Diseño y dirección de sesiones y actividades de yoga – 90 hores
UF0673:
(Transversal) Análisis diagnóstica y evaluación en instrucción de yoga– 60 horas

MF0272_2 (Transversal): Primeros auxilios – 40 horas

Formación complementaria10 horas

Prevención de Riesgos Laborales30 horas

MP0403: Módulo de prácticas profesionales no laborales de instrucción en yoga – 120 horas

Instructor/a de yoga
Auxiliar de soporte en equipos de mejora de la condición física
Auxiliar de soporte en equipos de desarrollo personal

El objetivo es utilizar la metodología basada en actividades e instrumentos que respondan el máximo posible a la realidad laboral.
Se da mucha importancia a la participación activa del alumnado en el proceso de aprendizaje potenciando un clima participativo en el cual interactúen profesorado – alumnado. Con estas actividades se pretende potenciar y fomentar actitudes positivas que serán necesarias en los futuros puestos de trabajo como son el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas.

Al inicio del módulo formativo el/la docente informa al alumnado del objetivo del módulo, de la programación didáctica prevista y de los criterios de evaluación. De este modo el alumnado puede conocer, en cada momento, en qué secuencia de aprendizaje se encuentra.

La formación teórica se lleva a cabo en las aulas de Royal Escola de Formació y la práctica en las salas del centro deportivo correspondiente en función de la sede.

La evaluación del alumnado se realizará, de forma sistemática y continua, por módulos y en su caso, por unidades formativas para comprobar los resultados de aprendizaje y, en consecuencia, la adquisición de las competencias profesionales.

Para poder presentarse a la prueba de evaluación final de un módulo los alumnos deberán tener y justificar una asistencia de como mínimo el 75% de las horas totales. Será una evaluación continuada.

La calificación final del módulo se obtendrá sumando:

– La puntuación media obtenida en la evaluación contínua que es el 30% de la nota final.
– La puntuación obtenida en la prueba final del módulo que es el 70% de la nota final.

Para obtener la calificación final de apto / a en la prueba de evaluación final del módulo formativo del alumnado debe obtener, como mínimo una puntuación de 5 y, si el módulo contiene unidades formativas, una puntuación mínima de 5 en todas y cada una de las unidades formativas que contenga.

preguntas frecuentes

FAQS

En caso de que un día no se pueda asistir, no se tendrá acceso al vídeo de la formación pero sí que se dispondrán de los contenidos en formato PDF.

Todas las sesiones serán a tiempo real, por lo que el formador dejará siempre un espacio de la formación para resolver dudas. En caso de que las dudas surjan fuera de la sesión, los alumnos dispondrán de un espacio para compartir las dudas con todos los compañeros o, en caso de que sea una duda personal, tendrá contacto directo con el profesor a través de mensajes de la plataforma.

La organización de los contenidos y materiales de cada asignatura están preparados para que sea un aprendizaje práctico y de aplicación en el mundo laboral.

El material de cada tema se presenta de la siguiente forma:

Apuntes de lectura obligatoria donde se resume todo lo explicado por el formador en el aula virtual
Actividades: para consolidar contenidos y/o compartir ideas con otros compañeros
Información extra para quienes quieran profundizar (artículos, vídeos,…)

Logo SOC
logo GENE
https___www.idfo.com_idfadmin_lib_phpthumb_phpThumb.php_src=_assets_promotores_1704724153.e69d3a9f6e8500311814d4bcb96d1608
LOGO SEPE