Operaciones auxiliares en el departamento de Administración y Recepción

cursosOperaciones auxiliares en el departamento de Administración y Recepción

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

DCP ADGG0010

Total horas

320 h totales de formación

Fechas

Tarragona: septiembre 2024

Centros

Tarragona

Subvencionado

Para personas con diversidad funcional y en situación de desempleados.

Todo lo que necesitas saber

información general

Horaris

Tarragona: setembre 2024
PROPERAMENT

Requisits

Estar inscrit a l’atur (fotocòpia DARDO) 
Informe de la discapacitat (fotocòpia ICASS)
No es requereixen acreditacions/titulacions. No obstant això, s’han de posseir les habilitats de comunicació lingüística suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Desenvolupar tasques bàsiques tant en l’àrea de recepció de l’empresa com en el departament d’administració, seguint les pautes i procediments establerts per l’empresa en col·laboració amb la persona supervisora i/o persona superior.

Mòdul 1 Recursos personals sociolaborals (60 hores)
Mòdul 2 Operacions bàsiques de comunicació (80 hores)
Mòdul 3 Tècniques de recepció i gestió de correspondència i paqueteria (50 hores)
Mòdul 4 Tècniques administratives bàsiques (90 hores)
Formació complementària (40 hores)

Recepcionistes- telefonistes en oficines.
Classificadors- repartidors de correspondència.
Ajudants d’arxiu.
Empleats administratius, en general.

S’iniciarà cadascuna de les unitats didàctiques amb una metodologia expositiva, establint unes bases teòriques que permetin interioritzar els conceptes i procediments bàsics per a després aplicar-los en la pràctica de manera adequada.


Els continguts seran adaptats tenint en compte les característiques de cadascun dels participants, amb els següents principis: els continguts i les activitats que es plantegin resultaran funcionals i reals. Els procediments se subdividiran en passos senzills i seqüenciats de manera que es pugui identificar on estan les dificultats i establir les eines o estratègies adequades per a resoldre-les.


Els alumnes disposaran de tutories individuals, sent aquest un espai per a abordar totes aquelles qüestions de caràcter personal i en relació amb l’acció formativa que els preocupin, inquietin o estiguin afectant en el seu procés d’aprenentatge i aprofitament de l’acció.


Els alumnes rebran un Feedback continu, utilitzant amb freqüència preguntes per a comprovar que l’alumne té clar l’objectiu que es persegueix, com és l’aprenentatge que se li està exigint i quins són els criteris que s’apliquen per a valorar que l’ha aconseguit. Això implicarà també l’adaptació al seu ritme, establint els temps i les repeticions que siguin necessàries per a aconseguir-ho.

L’avaluació tindrà un caràcter teoricopràctic i es realitzarà de manera sistemàtica i contínua, durant el desenvolupament de cada mòdul i al final del curs.
Pot incloure una avaluació inicial de caràcter diagnòstic per a detectar el nivell de partida de l’alumnat.

L’avaluació es durà a terme mitjançant els mètodes i instruments més adequats per a comprovar els diferents resultats d’aprenentatge, i que garanteixin la fiabilitat i validesa d’aquesta.

Cada instrument d’avaluació s’acompanyarà del seu corresponent sistema de correcció i puntuació en el qual s’expliciti, de manera clara i inequívoca, els criteris de mesura per a avaluar els resultats aconseguits pels participants.

La puntuació final aconseguida s’expressarà en termes d’Apte/ No Apte.

preguntas frecuentes

FAQS

En el cas de que un dia no es pugui assistir, no es tindrà accés al vídeo de la formació però si que es disposaran dels continguts en format PDF.

Totes les sessions seran a temps real, per lo que el formador sempre deixarà un espai de la formació per resoldre dubtes. En el cas que els dubtes sorgeixin fora de la sessió, els alumnes disposaran d’un espai per compartir els dubtes amb tots els companys o, en el cas que sigui un dubte personal, tindrà contacte directe amb el professor a través de missatges de la plataforma.

La organització dels continguts i materials de cada assignatura estan preparats per a que sigui un aprenentatge pràctic i d’aplicació al món laboral.

El material de cada tema es presenta de la següent manera:

Apunts de lectura obligatòria on es resumeix tot el que ha explicat el formador en l’aula virtual
Activitats: per consolidar continguts i/o compartir idees amb altres companys
Informació extra pels que vulguin profunditzar (articles, vídeos,…)

05_Harmonització SOC_GENE_MINEducacion2

Habilidades personales y sociales para la comunidad

cursosHabilidades personales y sociales para la comunidad

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

DCP CTRP0018

Total horas

280 h totales de formación

Fechas

Tarragona: del 9 de octubre al 20 de diciembre de 2024

Centros

Tarragona

Subvencionado

Para personas con diversidad funcional y en situación de desempleo.

Todo lo que necesitas saber

información general

Horarios

Tarragona:
Del 9 de octubre al 20 de diciembre de 2024
De lunes a viernes de 9h a 14.30h

Requisitos

Estar inscrito en el paro (fotocopia DARDO)
Informe de la discapacidad (fotocopia ICASS)
No se requieren acreditaciones o titulaciones. No obstante, se han de poseer las habilidades de comunicación lingüística suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación.

Fomentar las habilidades de carácter personal y social que faciliten la adaptación de las personas con discapacidad a distintos entornos sociales.

Módulo 1 Competencias base para la comunidad (120 horas)
Módulo 2 Competencias sociales (120 horas)
Formación complementaria (40 horas)

Se trata de un curso de formación transversal, con el objetivo de desarrollar habilidades personales y sociales aplicables a cualquier lugar de trabajo.

Se iniciará cada una de las unidades didácticas con una metodología expositiva, sentando unas bases teóricas que permitan interiorizar los conceptos y procedimientos básicos para después aplicarlos en la práctica de forma adecuada.


Los contenidos serán adaptados teniendo en cuenta las características de cada uno de los participantes, con los siguientes principios: los contenidos y las actividades que se planteen resultarán funcionales y reales. Los procedimientos se subdividirán en pasos sencillos y secuenciados de forma que se pueda identificar dónde están las dificultades y establecer las herramientas o estrategias adecuadas para resolverlas.


Los alumnos dispondrán de tutorías individuales, siendo este un espacio para abordar todas aquellas cuestiones de carácter personal y en relación con la acción formativa que les preocupen, inquieten o estén afectando en su proceso de aprendizaje y aprovechamiento de la acción.


Los alumnos recibirán un Feedback continuo, utilizando con frecuencia preguntas para comprobar que el alumno tiene claro el objetivo que se persigue, cual es el aprendizaje que se le está exigiendo y cuáles son los criterios que se aplican para valorar que lo ha conseguido. Esto implicará también la adaptación a su ritmo, estableciendo los tiempos y las repeticiones que sean necesarias para conseguirlo.

La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua, durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso.
Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del alumnado.

La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar los distintos resultados de aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma.

Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los resultados alcanzados por los participantes.

La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/ No Apto.

preguntas frecuentes

FAQS

En caso de que un día no se pueda asistir, no se tendrá acceso al vídeo de la formación pero sí que se dispondrán de los contenidos en formato PDF.

Todas las sesiones serán a tiempo real, por lo que el formador dejará siempre un espacio de la formación para resolver dudas. En caso de que las dudas surjan fuera de la sesión, los alumnos dispondrán de un espacio para compartir las dudas con todos los compañeros o, en caso de que sea una duda personal, tendrá contacto directo con el profesor a través de mensajes de la plataforma.

La organización de los contenidos y materiales de cada asignatura están preparados para que sea un aprendizaje práctico y de aplicación en el mundo laboral.

El material de cada tema se presenta de la siguiente forma:

Apuntes de lectura obligatoria donde se resume todo lo explicado por el formador en el aula virtual
Actividades: para consolidar contenidos y/o compartir ideas con otros compañeros
Información extra para quienes quieran profundizar (artículos, vídeos,…)

Logo SOC
logo GENE
https___www.idfo.com_idfadmin_lib_phpthumb_phpThumb.php_src=_assets_promotores_1704724153.e69d3a9f6e8500311814d4bcb96d1608

Habilidades personales y sociales para la autonomía

cursosHabilidades personales y sociales para la autonomía

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

DCP CTRP0017

Total horas

280 h totales de formación

Fechas

Tarragona: junio 2024

Centros

Tarragona

Subvencionado

Para personas con diversidad funcional y en situación de desempleo.

Todo lo que necesitas saber

información general

Horarios

Tarragona: de junio a agosto 2024
De lunes a viernes de 9h a 14.30h

Requisitos

Estar inscrito en el paro (fotocopia DARDO)
Informe de la discapacidad (fotocopia ICASS)
No se requieren acreditaciones o titulaciones. No obstante, se han de poseer las habilidades de comunicación lingüística suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación.

Definir las competencias base y de carácter transversal que fomenten la autonomía personal y social de las personas con discapacidad para una adecuada adaptación a las actividades de la vida diaria.

Módulo 1 Competencias base para la autonomía(120 horas)
Módulo 2 Desarrollo personal para la autonomía (120 hores)
Formación complementaria (40 horas)

Se trata de un curso de formación transversal, con el objetivo de desarrollar habilidades personales y sociales aplicables a cualquier lugar de trabajo.

Se iniciará cada una de las unidades didácticas con una metodología expositiva, sentando unas bases teóricas que permitan interiorizar los conceptos y procedimientos básicos para después aplicarlos en la práctica de forma adecuada.


Los contenidos serán adaptados teniendo en cuenta las características de cada uno de los participantes, con los siguientes principios: los contenidos y las actividades que se planteen resultarán funcionales y reales. Los procedimientos se subdividirán en pasos sencillos y secuenciados de forma que se pueda identificar dónde están las dificultades y establecer las herramientas o estrategias adecuadas para resolverlas.


Los alumnos dispondrán de tutorías individuales, siendo este un espacio para abordar todas aquellas cuestiones de carácter personal y en relación con la acción formativa que les preocupen, inquieten o estén afectando en su proceso de aprendizaje y aprovechamiento de la acción.


Los alumnos recibirán un Feedback continuo, utilizando con frecuencia preguntas para comprobar que el alumno tiene claro el objetivo que se persigue, cual es el aprendizaje que se le está exigiendo y cuáles son los criterios que se aplican para valorar que lo ha conseguido. Esto implicará también la adaptación a su ritmo, estableciendo los tiempos y las repeticiones que sean necesarias para conseguirlo.

La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua, durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso.
Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del alumnado.

La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar los distintos resultados de aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma.

Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los resultados alcanzados por los participantes.

La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/ No Apto.

preguntas frecuentes

FAQS

En caso de que un día no se pueda asistir, no se tendrá acceso al vídeo de la formación pero sí que se dispondrán de los contenidos en formato PDF.

Todas las sesiones serán a tiempo real, por lo que el formador dejará siempre un espacio de la formación para resolver dudas. En caso de que las dudas surjan fuera de la sesión, los alumnos dispondrán de un espacio para compartir las dudas con todos los compañeros o, en caso de que sea una duda personal, tendrá contacto directo con el profesor a través de mensajes de la plataforma.

La organización de los contenidos y materiales de cada asignatura están preparados para que sea un aprendizaje práctico y de aplicación en el mundo laboral.

El material de cada tema se presenta de la siguiente forma:

Apuntes de lectura obligatoria donde se resume todo lo explicado por el formador en el aula virtual
Actividades: para consolidar contenidos y/o compartir ideas con otros compañeros
Información extra para quienes quieran profundizar (artículos, vídeos,…)

Logo SOC
logo GENE
https___www.idfo.com_idfadmin_lib_phpthumb_phpThumb.php_src=_assets_promotores_1704724153.e69d3a9f6e8500311814d4bcb96d1608

Actividades básicas de comercio

cursosActividades básicas de comercio

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

DCP COMT0020

Total horas

840h totales de formación

Fechas

Tarragona: enero 2024

Centros

Tarragona

Subvencionado

Para personas con diversidad funcional y en situación de desempleo.

Todo lo que necesitas saber

información general

Web Design Showcase
Sample Content.
Graphic Design Showcase
We Pride ourselves in great work, ethic, integrity and end-result. Our company philosophy is to create the best.
UI Design Experience
Sample Content.
UX Design Experience
Sample Content.
Horaris

Tarragona: gener 2024
PROPERAMENT

Requisits

Estar inscrit a l’atur (fotocòpia DARDO) 
Informe de la discapacitat (fotocòpia ICASS)

Capacitar a les persones amb diversitat funcional per a la realització activitats de reposició i repartiment de proximitat en establiments comercials, sota instruccions i amb supervisió.

Desenvolupa les seves funcions en establiments comercials: botigues, supermercats i hipermercats, per compte d’altri, o propi en el cas del repartiment de proximitat, seguint les instruccions rebudes i sota la supervisió directa d’un responsable de l’establiment o repartiment comercial.

Mòdul 1 Ubicació en el lloc de treball (50 hores)
Mòdul 2 Operacions bàsiques en la zona de vendes (250 hores)
Mòdul 3 Preparació de la comanda (250 hores)
Mòdul 4 Trasllat i repartiment del producte (250 hores)
Formació Complementària (40h)

Mossos de càrrega i descàrrega, magatzem i/o mercat de proveïments.
Embaladors-empaquetadors-etiquetadors, a mà.
Conductors- repartidors amb motocicleta, ciclomotor i/o motocarro, excepte missatgeria.
Repartidors a domicili a peu o en vehicle no motoritzat.

S’iniciarà cadascuna de les unitats didàctiques amb una metodologia expositiva, establint unes bases teòriques que permetin interioritzar els conceptes i procediments bàsics per a després aplicar-los en la pràctica de manera adequada.


Els continguts seran adaptats tenint en compte les característiques de cadascun dels participants, amb els següents principis: els continguts i les activitats que es plantegin resultaran funcionals i reals. Els procediments se subdividiran en passos senzills i seqüenciats de manera que es pugui identificar on estan les dificultats i establir les eines o estratègies adequades per a resoldre-les.


Els alumnes disposaran de tutories individuals, sent aquest un espai per a abordar totes aquelles qüestions de caràcter personal i en relació amb l’acció formativa que els preocupin, inquietin o estiguin afectant en el seu procés d’aprenentatge i aprofitament de l’acció.


Els alumnes rebran un Feedback continu, utilitzant amb freqüència preguntes per a comprovar que l’alumne té clar l’objectiu que es persegueix, com és l’aprenentatge que se li està exigint i quins són els criteris que s’apliquen per a valorar que l’ha aconseguit. Això implicarà també l’adaptació al seu ritme, establint els temps i les repeticions que siguin necessàries per a aconseguir-ho.

L’avaluació tindrà un caràcter teoricopràctic i es realitzarà de manera sistemàtica i contínua, durant el desenvolupament de cada mòdul i al final del curs.
Pot incloure una avaluació inicial de caràcter diagnòstic per a detectar el nivell de partida de l’alumnat.

L’avaluació es durà a terme mitjançant els mètodes i instruments més adequats per a comprovar els diferents resultats d’aprenentatge, i que garanteixin la fiabilitat i validesa d’aquesta.

Cada instrument d’avaluació s’acompanyarà del seu corresponent sistema de correcció i puntuació en el qual s’expliciti, de manera clara i inequívoca, els criteris de mesura per a avaluar els resultats aconseguits pels participants.

La puntuació final aconseguida s’expressarà en termes d’Apte/ No Apte.

preguntas frecuentes

FAQS

En el cas de que un dia no es pugui assistir, no es tindrà accés al vídeo de la formació però si que es disposaran dels continguts en format PDF.

Totes les sessions seran a temps real, per lo que el formador sempre deixarà un espai de la formació per resoldre dubtes. En el cas que els dubtes sorgeixin fora de la sessió, els alumnes disposaran d’un espai per compartir els dubtes amb tots els companys o, en el cas que sigui un dubte personal, tindrà contacte directe amb el professor a través de missatges de la plataforma.

La organització dels continguts i materials de cada assignatura estan preparats per a que sigui un aprenentatge pràctic i d’aplicació al món laboral.

El material de cada tema es presenta de la següent manera:

Apunts de lectura obligatòria on es resumeix tot el que ha explicat el formador en l’aula virtual
Activitats: per consolidar continguts i/o compartir idees amb altres companys
Informació extra pels que vulguin profunditzar (articles, vídeos,…)

05_Harmonització SOC_GENE_MINEducacion2