Operaciones Básicas de Cocina

cursosOPERACIONES BÁSICAS DE COCINA

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS

Certificado de profesionalidad HOTR0108
(RD 295/2004 de 20 de febrero)

Total horas

310 horas de teoría + 80h de prácticas

Fechas

Tarragona:
Edición en curso: enero 2024
Próxima edición: abril 2024

Centros

Tarragona

Subvencionado

Para personas en paro, con plazas limitadas para trabajadores.

Todo lo que necesitas saber

información general

Horaris

Tarragona: 
Edició en curs: gener 2024

Propera edició: abril 2024
del 22/04 al 08/07
De dilluns a divendres, de 9h a 15h

Requisits

Estar inscrit a l’atur (fotocòpia DARDO)

Preelaborar aliments, preparar i presentar elaboracions culinàries senzilles i assistir en la preparació d’elaboracions més complexes, executant i aplicant-hi operacions, tècniques i normes bàsiques de manipulació, preparació i conservació d’aliments.

Desenvolupa la seva activitat professional com a auxiliar o ajudant, tant en grans com en mitjanes i petites empreses, principalment del sector d’hoteleria. En petits establiments de restauració pot desenvolupar la seva activitat amb certa autonomia.

MF0255_1: Aprovisionament, preelaboració i conservació culinaris. (120 hores)
UF0053 (Transversal): Aplicació de normes i condicions higienicosanitàries en restauració. (30 hores)
UF0054: Aprovisionament de matèries primeres en cuina. (30 hores)
UF0055: Preelaboració i conservació culinàries. (60 hores)

MF0256_1: Elaboració culinària bàsica. (180 hores)
UF0056: Realitzar elaboracions bàsiques i elementals de cuina i assistir en l’elaboració culinària. (90 hores)
UF0057: Elaboració de plats combinats i aperitius. (60 hores)

FCO. Formació complementària(40 hores)
MP0014: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’operacions bàsiques de cuina. (80 hores)

Auxiliar de cuina
Ajudant/a de cuina
Encarregat/ada d’aliments i begudes (hoteleria)
Empleat/ada de petit establiment de restauració

L’objectiu és utilitzar la metodologia basada en activitats i instruments que corresponguin el màxim possible a la realitat laboral.
Es dóna molta importància a la participació activa de l’alumnat en el procés d’aprenentatge potenciant un clima participatiu en el qual interactuï professorat – alumnat. Amb aquestes activitats es pretén potenciar i fomentar actituds positives que seran necessàries en els futurs llocs de treball com són el treball en equip i el desenvolupament d’habilitats socials i comunicatives.
A l’inici del mòdul formatiu el/la docent informa l’alumnat de l’objectiu del mòdul, de la programació didàctica prevista i dels criteris d’avaluació. D’aquesta manera l’alumnat pot conèixer, en cada moment, en quina seqüència d’aprenentatge es troba.

L’avaluació de l’alumnat es realitzarà, de forma sistemàtica i contínua, per mòduls i, en el seu cas, per unitats formatives per tal de comprovar els resultats d’aprenentatge i, en conseqüència, l’adquisició de les competències professionals.
Per poder presentar-se a la prova d’avaluació final d’un mòdul els alumnes hauran de tenir i justificar una assistència de com a mínim el 75% de les hores totals. Serà una avaluació continuada.


La qualificació final del mòdul s’obtindrà sumant:
– La puntuació mitjana obtinguda en l’avaluació continua que és el 30% de la nota final.
– La puntuació obtinguda en la prova d’avaluació final del mòdul que és el 70% de la nota final.


Per obtenir la qualificació final d’apte/a en la prova d’avaluació final del mòdul formatiu l’alumnat ha d’obtenir, com a mínim una puntuació de 5 i, si el mòdul conté unitats formatives, una puntuació mínima de 5 en totes i cada una de les unitats formatives que contingui.

preguntas frecuentes

FAQS

En el cas de que un dia no es pugui assistir, no es tindrà accés al vídeo de la formació però si que es disposaran dels continguts en format PDF.

Totes les sessions seran a temps real, per lo que el formador sempre deixarà un espai de la formació per resoldre dubtes. En el cas que els dubtes sorgeixin fora de la sessió, els alumnes disposaran d’un espai per compartir els dubtes amb tots els companys o, en el cas que sigui un dubte personal, tindrà contacte directe amb el professor a través de missatges de la plataforma.

La organització dels continguts i materials de cada assignatura estan preparats per a que sigui un aprenentatge pràctic i d’aplicació al món laboral.

El material de cada tema es presenta de la següent manera:

Apunts de lectura obligatòria on es resumeix tot el que ha explicat el formador en l’aula virtual
Activitats: per consolidar continguts i/o compartir idees amb altres companys
Informació extra pels que vulguin profunditzar (articles, vídeos,…)

Logo SOC
logo GENE
LOGO SEPE
LOGO MINISTERIO

Actividades auxiliares de comercio

cursosActividades auxiliares de comercio

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS

Certificado de profesionalidad COMT0211

Total horas

230 horas + 40 horas FCO +
40h de prácticas profesionales

Fechas

Tarragona: febrero 2024

Centros

Tarragona

Subvencionado

Para personas en paro, con plazas limitadas para trabajadores.

Todo lo que necesitas saber

información general

Horaris

Tarragona: febrer 2024

HORARI DE TARDA

Estar inscrit a l’atur.

Realitzar activitats auxiliars de reposició i condicionament al punt de venda i en el repartiment de proximitat, seguint les instruccions i els criteris establerts, utilitzant l’equip necessari, respectant les normes de seguretat i salut, i prestant, en cas necessari, atenció i informació protocol·litzada i estructurada al client al punt de venda o en el servei de repartiment de proximitat.

Desenvolupa les seves funcions en establiments comercials: botigues, supermercats i hipermercats, per compte d’altri, o propi en el cas del repartiment de proximitat, seguint les instruccions rebudes i sota la supervisió directa d’un responsable de l’establiment o repartiment comercial.

MF1327_1: Operacions auxiliars al punt de venda (90 hores).
MF1326_1: (Transversal) Preparació de comandes (40 hores).
MF1328_1: Manipulació i moviments amb transpalets i carretons de mà (50 hores).
MF1329_1: Atenció bàsica al client (50 hores).
FCO. Formació complementària (40 hores)

MP0406: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’activitats auxiliars de comerç (40 hores).

Reposadors/ores d’hipermercat
Reposador/a
Repartidors/ores de proximitat, a peu
Embaladors/ores, empaquetadors/ores, etiquetadors/ores a mà, preparadors/ores de comandes.
Auxiliar de dependent/a de comerç

L’objectiu és utilitzar la metodologia basada en activitats i instruments que responguin el màxim possible a la realitat laboral.

Es dóna molta importància a la participació activa de l’alumnat en el procés d’aprenentatge potenciant un clima participatiu en el qual interactuï professorat – alumnat. Amb aquestes activitats es pretén potenciar i fomentar actituds positives que seran necessàries en els futurs llocs de treball com són el treball en equip i el desenvolupament d’habilitats socials i comunicatives.

A l’inici del mòdul formatiu el/la docent informa l’alumnat de l’objectiu del mòdul, de la programació didàctica prevista i dels criteris d’avaluació. D’aquesta manera l’alumnat pot conèixer, en cada moment, en quina seqüència d’aprenentatge es troba.

L’avaluació de l’alumnat es realitzarà, de forma sistemàtica i contínua, per mòduls i en el seu cas, per unitats formatives per tal de comprovar els resultats d’aprenentatge i, en conseqüència, l’adquisició de les competències professionals.

Per poder presentar-se a la prova d’avaluació final d’un mòdul els alumnes hauran de tenir i justificar una assistència de com a mínim el 75% de les hores totals.

Serà una avaluació continuada.
La qualificació final del mòdul s’obtindrà sumant:
– La puntuació mitjana obtinguda en l’avaluació continua que és el 30% de la nota final.
– La puntuació obtinguda en la prova d’avaluació final del mòdul que és el 70% de la nota final.

Per obtenir la qualificació final d’apte/a en la prova d’avaluació final del mòdul formatiu l’alumnat ha d’obtenir, com a mínim una puntuació de 5 i, si el mòdul conté unitats formatives, una puntuació mínima de 5 en totes i cada una de les unitats formatives que contingui.

preguntas frecuentes

FAQS

En el cas de que un dia no es pugui assistir, no es tindrà accés al vídeo de la formació però si que es disposaran dels continguts en format PDF.

Totes les sessions seran a temps real, per lo que el formador sempre deixarà un espai de la formació per resoldre dubtes. En el cas que els dubtes sorgeixin fora de la sessió, els alumnes disposaran d’un espai per compartir els dubtes amb tots els companys o, en el cas que sigui un dubte personal, tindrà contacte directe amb el professor a través de missatges de la plataforma.

La organització dels continguts i materials de cada assignatura estan preparats per a que sigui un aprenentatge pràctic i d’aplicació al món laboral.

El material de cada tema es presenta de la següent manera:

Apunts de lectura obligatòria on es resumeix tot el que ha explicat el formador en l’aula virtual
Activitats: per consolidar continguts i/o compartir idees amb altres companys
Informació extra pels que vulguin profunditzar (articles, vídeos,…)

05_Harmonització SOC_GENE_MINEducacion2

cursos

relacionados

Habilitación para la Docencia en grados A, B y C del sistema de formación profesional

cursosHabilitación para la Docencia en grados A, B y C del sistema de formación profesional

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA PERSONAS TRABAJADORAS

Certificado de profesionalidad SSCEO110 nivel 3 (RD 1096/2011, de 22 de julio, de 2011)

TELEFORMACIÓN

Total horas

340h de formación + 40h de prácticas profesionales

Fechas

Tarragona: febrero 2024

Centros

Tarragona

Subvencionado

para trabajadores con plazas limitadas para desempleados

Todo lo que necesitas saber

información general

Horaris

Modalitat teleformativa
Ajusta el teu horari segons les teves necessitats (pla d’estudi de 3h diàries o 15h setmanals)

 

Requisits

Curs de nivell 3, és necessari tenir BATXILLERAT o equivalent, i acreditar destreses en l’ús de les TIC.*

*Es realitzarà prova d’accés per qui no tingui els requisits

Certificat

Certificat de professionalitat SSCEO110- Nivell 3 (RD  1096/2011, de 22 de juliol, de 2011)

Programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional per a l’ocupació, elaborant i utilitzant materials, mitjans i recursos didàctics, orientant sobre els itineraris formatius i sortides professionals que ofereix el mercat laboral en la seva especialitat, promovent de manera permanent la qualitat de la formació i l’actualització didàctica.

Desenvolupa la seva activitat professional en l’àmbit públic i privat, en centres o entitats que imparteixin formació professional per a l’ocupació, tant per a treballadors en actiu, en situació de desocupació, així com a col·lectius especials. El seu acompliment professional ho duu a terme en empreses, organitzacions i entitats de caràcter públic o privat, que imparteixin formació per compte propi o aliè.

En el desenvolupament de l’activitat professional s’apliquen els principis d’accessibilitat universal d’acord amb la legislació vigent.

Mòdul Formatiu 1   Programació didàctica d’accions formatives per a l’ocupació. (60h)

Estructura de la Formació Professional.
Certificats de Professionalitat.
Elaboració de la programació didàctica d’una acció formativa en formació per a l’ocupació.
Elaboració de la programació temporalitzada de l’acció formativa.

Mòdul Formatiu 2   Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional per a l’ocupació. (90h)

Disseny i elaboració de material didàctic imprès.
Planificació i utilització de mitjans i recursos gràfics.
Disseny i elaboració de materials i presentacions multimèdia.
Utilització de la web com a recurs didàctic.
Utilització de la pissarra digital interactiva.
Entorn virtual d’aprenentatge.

Mòdul formatiu 3   Impartició i tutorització d’accions formatives per a l’ocupació (100h)

Unitat Formativa 1   Impartició d’accions formatives per a l’ocupació (70h)

Aspectes psicopedagògics de l’aprenentatge en formació professional per a l’ocupació.
Dinamització de l’aprenentatge en el grup segons modalitat d’impartició.
Estratègies metodològiques en la formació professional per a l’ocupació segons modalitat d’impartició.

Unitat Formativa 2  Tutorització d’accions formatives per a l’ocupació (30h)

Característiques de les accions tutorials en formació professional per a l’ocupació.
Desenvolupament de l’acció tutorial.
Desenvolupament de l’acció tutorial en línia.

Mòdul Formatiu 4  Avaluació del procés d’ensenyament–aprenentatge en formació professional per a l’ocupació. (60h)

Avaluació en formació per a l’ocupació aplicada a les diferents modalitats d’impartició.
Elaboració de proves per a l’avaluació de continguts teòrics.
Disseny i elaboració de proves d’avaluació de pràctiques adaptades a la modalitat d’impartició.
Avaluació i seguiment del procés formatiu conforme a la formació presencial i en línia.

Mòdul Formatiu 5   Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per a l’ocupació (30h)

Anàlisi del perfil professional
La informació professional. Estratègies i eines per a la cerca d’ocupació.
Qualitat de les accions formatives. Innovació i actualització docent

MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS DE DOCÈNCIA EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A l’OCUPACIÓ (40h)

Programació i avaluació d’accions formatives
Impartició de sessions formatives, utilitzant materials gràfics, audiovisuals i/o multimèdia i facilitant assessorament sobre el mercat laboral
Integració i comunicació en el centre de treball

 Se situa en tots els sectors productius, en les àrees de formació professional per a l’ocupació, ja sigui en la formació oferta pels departaments competents, de demanda o en alternança amb l’ocupació, i altres accions d’acompanyament i suport a la formació, o dins dels ensenyaments no formals.

 

Formador de formació no reglada.
Formador de formació ocupacional no reglada.
Formador ocupacional.
Formador per a l’ocupació.
Formadora de formadors.

L’objectiu és utilitzar la metodologia basada en activitats i instruments que corresponguin el màxim possible a la realitat laboral.
Tots els continguts es realitzaran en teleformació (online) excepte:

– 2 tutories presencials obligatòries
– 4 exàmens finals presencials obligatoris

Les sessions presencials es realitzaran en horari de matí, a Tarragona, oficines centrals de Royal Escola de Formació (Carrer de les Arcades, s/n, 43002 Tarragona)

 

Per poder presentar-se a la prova d’avaluació final d’un mòdul els alumnes hauran d’haver realitzat i aprovat totes les activitats de la plataforma. Serà una avaluació continuada.


La qualificació final del mòdul s’obtindrà sumant:
– La puntuació mitjana obtinguda en l’avaluació continua que és el 30% de la nota final.
– La puntuació obtinguda en la prova d’avaluació final del mòdul que és el 70% de la nota final.


Per obtenir la qualificació final d’apte/a en la prova d’avaluació final del mòdul formatiu l’alumnat ha d’obtenir, com a mínim una puntuació de 5 i, si el mòdul conté unitats formatives, una puntuació mínima de 5 en totes i cada una de les unitats formatives que contingui.

 

preguntas frecuentes

FAQS

En el cas de que un dia no es pugui assistir, no es tindrà accés al vídeo de la formació però si que es disposaran dels continguts en format PDF.

Totes les sessions seran a temps real, per lo que el formador sempre deixarà un espai de la formació per resoldre dubtes. En el cas que els dubtes sorgeixin fora de la sessió, els alumnes disposaran d’un espai per compartir els dubtes amb tots els companys o, en el cas que sigui un dubte personal, tindrà contacte directe amb el professor a través de missatges de la plataforma.

La organització dels continguts i materials de cada assignatura estan preparats per a que sigui un aprenentatge pràctic i d’aplicació al món laboral.

El material de cada tema es presenta de la següent manera:

Apunts de lectura obligatòria on es resumeix tot el que ha explicat el formador en l’aula virtual
Activitats: per consolidar continguts i/o compartir idees amb altres companys
Informació extra pels que vulguin profunditzar (articles, vídeos,…)

consorci
logo-sepe-1024x212

Inglés B1

cursosInglés B1

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS

Duración 220 horas totales

Prepara para el examen oficial PET

Total horas

180 horas de inglés + 30 horas de PRL, + 10 horas de formación complementaria

Fechas

13/09/2023

Centros

Tarragona

Subvencionado

para personas en situación de desempleo, con plazas limitadas para trabajadores.

Todo lo que necesitas saber

información general

Horarios

De lunes a viernes, de 9h a 15h

Adquirir un grado satisfactorio de dominio de la competencia comunicativa en lengua extranjera (inglés) en comprensión oral y escrita, expresión e interacción oral y expresión escrita, que permita una cierta autonomía en situaciones de la vida cotidiana y una iniciación en otras situaciones de comunicación menos habituales, de forma adecuada y en una lengua estándar.

Curso subvencionado para desempleados, con plazas limitadas para personas trabajadoras
No disponer de acreditación de nivel B1 o superior de lengua extranjera. Nivel previo no inferior a A2 o equivalente. Nivel previo no inferior a A2 o equivalente.
*Se realizará prueba de acceso para quién no cumpla con los requisitos.

CONTENIDOS:

Utilización de las funciones lingüísticas y aspectos socioculturales en situaciones de comunicación de lengua inglesa

Elementos gramaticales, fonéticos y de ortografía de la lengua inglesa

Desarrollo de habilidades lingüísticas para escuchar, hablar y conversar

Desarrollo de habilidades lingüísticas para leer y escribir

Técnicas de búsqueda, tratamiento y presentación de la información

El objetivo es utilizar la metodología basada en actividades e instrumentos que respondan el máximo posible a la realidad laboral.

Se da mucha importancia a la participación activa del alumnado en el proceso de aprendizaje potenciando un clima participativo en el cual interactúen profesorado – alumnado. Con estas actividades se pretende potenciar y fomentar actitudes positivas que serán necesarias en los futuros puestos de trabajo como son el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas.

Al inicio del módulo formativo el/la docente informa al alumnado del objetivo del módulo, de la programación didáctica prevista y de los criterios de evaluación. De este modo el alumnado puede conocer, en cada momento, en qué secuencia de aprendizaje se encuentra.

La evaluación del alumnado se realizará, de forma sistemática y continua.
Para poder presentarse a la prueba de evaluación final de un módulo, los alumnos deberán tener y justificar una asistencia de cómo mínimo el 75% de las horas totales. Será una evaluación continuada.

Para obtener la calificación final de apto/a en la prueba de evaluación final el alumno ha de obtener, como mínimo una puntuación de 5.

Todos los alumnos que hayan aprobado el curso, tienen derecho a presentarse al examen oficial de Cambridge, con las tasas pagadas.

preguntas frecuentes

FAQS

En caso de que un día no se pueda asistir, no se tendrá acceso al vídeo de la formación pero sí que se dispondrán de los contenidos en formato PDF.

Todas las sesiones serán a tiempo real, por lo que el formador dejará siempre un espacio de la formación para resolver dudas.
En caso de que las dudas surjan fuera de la sesión, los alumnos dispondrán de un espacio para compartir las dudas con todos los compañeros o, en caso de que sea una duda personal, tendrá contacto directo con el profesor a través de mensajes de la plataforma.

La organización de los contenidos y materiales de cada asignatura están preparados para que sea un aprendizaje práctico y de aplicación en el mundo laboral.

El material de cada tema se presenta de la siguiente forma:

Apuntes de lectura obligatoria donde se resume todo lo explicado por el formador en el aula virtual.
Actividades: para consolidar contenidos y/o compartir ideas con otros compañeros
Información extra para quienes quieran profundizar (artículos, vídeos,…)

05_Harmonització SOC_GENE_MINEducacion2

cursos

relacionados

Operaciones Básicas de Pastelería

cursosOperaciones básicas de pastelería

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS

Certificado de professionalidad HOTR0109 – Nivel 1
(RD 1179/2008, de 11 de julio)

Total horas

370 horas de teoria + 80h de prácticas

Fechas

Tarragona: Inicio 25/01/2023

Centros

Tarragona

Subvencionado

para desempleados, con plazas limitadas para trabajadores

Todo lo que necesitas saber

información general

Horarios

Tarragona: del 25/01 al 30/05 de 2023
de lunes a viernes de 16.30h a 21h
(algunos viernes libres)

Requisitos

Estar inscrito en el paro

Preelaborar, elaborar y presentar elaboraciones sencillas de pastelería y asistir siguiendo instrucciones en la preparación de otras más complejas, realizando operaciones básicas de aprovisionamiento interno y aplicando técnicas y normas básicas de manipulación, preparación y conservación de alimentos.

Desarrolla su actividad profesional como auxiliar o ayudante, tanto en grandes como en medias y pequeñas empresas, principalmente del sector de la hostelería. En pequeños establecimientos de restauración puede desarrollar su actividad con cierta autonomía.

MF1333_1: Aprovisionamiento interno y conservación en pasteleria. (120 horas)

UF0053: (Transversal) Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración. (30 horas)
UF0817: Aprovisionamiento interno en pastelería. (30 horas)
UF0818: Conservación en pastelería. (60 horas)

MF1334_1: Preelaboración, elaboración y presentación en pastelería. (210 horas)
UF0819: Preelaboración de productos básicos de pastelería. (90 horas)
UF0820: Elaboraciones básicas de productos de pastelería. (60 horas)
UF0821: Presentación y decoración de productos de repostería y pastelería. (30 horas)

Formación complementaria (10 horas)
Prevención de Riesgos Laborales (30 horas)

MP0167: Módulo de prácticas profesionales no laborales de operaciones básicas de pastelería. (80 horas)

Se ubica, principalmente, en sectores y subsectores productivos y de prestación de servicios, tales como la hotelería y la restauración, en los que se desarrollan procesos de preelaboración, elaboración y conservación de productos de pastelería. Tiendas especializadas en las que se comercialicen productos de pastelería. Tiendas especializadas en las que se comercialicen productos de pastelería.

Ayudante de pastelería.
Ayudante de almacén de pastelería.
Empleado de establecimiento pastelero

El objetivo es utilizar la metodología basada en actividades e instrumentos que correspondan lo máximo posible a la realidad laboral.

Se da mucha importancia a la participación activa del alumnado en el proceso de aprendizaje potenciando un clima participativo en el cual interactúen profesorado – alumnado. Con estas actividades se pretende potenciar y fomentar actitudes positivas que serán necesarias en los futuros lugares de trabaja como son el trabajo en equipo y el desarrollo de las habilidades sociales y comunicativas.

Al inicio del módulo formativo el/la docente informa al alumnado del objetivo del módulo, de la programación didáctica prevista y de los criterios de evaluación. De esta manera el alumnado puede conocer, en cada momento, en qué secuencia de aprendizaje se encuentra.

La evaluación del alumnado se realizará, de forma sistemática y continua, por módulos y en su caso, por unidades formativas para comprobar los resultados de aprendizaje y, en consecuencia, la adquisición de las competencias profesionales.

Para poder presentarse a la prueba de evaluación final de un módulo los alumnos deberán tener y justificar una asistencia de al menos el 75% de las horas totales.

Será una evaluación continuada.

La calificación final del módulo se obtendrá sumando:
– La puntuación media obtenida en la evaluación continua que es el 30% de la nota final.
– La puntuación obtenida en la prueba de evaluación final del módulo que es el 70% de la nota final.

Para obtener la calificación final de apto / a en la prueba de evaluación final del módulo formativo del alumnado debe obtener, como mínimo una puntuación de 5 y, si el módulo contiene unidades formativas, una puntuación mínima de 5 en todas y cada una de las unidades formativas que contenga.

preguntas frecuentes

FAQS

En caso de que un día no se pueda asistir, no se tendrá acceso al vídeo de la formación pero sí que se dispondrán de los contenidos en formato PDF.

Todas las sesiones serán a tiempo real, por lo que el formador dejará siempre un espacio de la formación para resolver dudas.
En caso de que las dudas surjan fuera de la sesión, los alumnos dispondrán de un espacio para compartir las dudas con todos los compañeros o, en caso de que sea una duda personal, tendrá contacto directo con el profesor a través de mensajes de la plataforma.

La organización de los contenidos y materiales de cada asignatura están preparados para que sea un aprendizaje práctico y de aplicación en el mundo laboral.

El material de cada tema se presenta de la siguiente forma:

Apuntes de lectura obligatoria donde se resume todo lo explicado por el formador en el aula virtual.
Actividades: para consolidar contenidos y/o compartir ideas con otros compañeros
Información extra para quienes quieran profundizar (artículos, vídeos,…)

05_Harmonització SOC_GENE_MINEducacion2

Operaciones Básicas de Restaurante y Bar

cursosOperaciones básicas de restaurante y bar

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLADOS

Certificado de professionalidad HOTR092 – Nivel 1
(RD 295/2004 de 20 de febrero)

Total horas

250 horas + 80h de prácticas profesionales

Fechas

Tarragona: (20/04/2021)

Centros
Subvencionado

para desempleados, con plazas limitadas para trabajadores

Todo lo que necesitas saber

información general

Requisitos

Estar inscrito en el paro

Horarios

Tarragona: del 20 de abril al 29 de julio de 2021.
De lunes a viernes de 17:30h a 21h.

Certificado

Certificado de professionalidad HOTR092 – Nivel 1
(RD 295/2004 de 20 de febrero)

Asistir en el servicio y preparar y presentar bebidas sencillas y comidas rápidas, ejecutando y aplicando operaciones, técnicas y normas básicas de manipulación, preparación y conservación de alimentos y bebidas.

Desarrolla su actividad profesional, como auxiliar o ayudante, tanto en grandes como en medianas y pequeñas empresas de restauración, bares y cafeterías. En los pequeños establecimientos puede desarrollar su actividad con cierta autonomía.

MF0257_1: Servicio básico de restaurante-bar. (120 horas)
UF0053: Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración.(30 horas)
UF0058: Uso de la dotación básica del restaurante y asistencia en el preservicio. (30 horas)
UF0059: Servicio básico de alimentos y bebidas y tareas de posservicio en el restaurante. (60 horas)

MF0258_1: Aprovisionamiento, bebidas y comidas rápidas. (120 horas)
UF0053: Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración. (30 horas)
UF0060: Aprovisionamiento y almacenaje de alimentos y bebidas en el bar. (30 horas)
UF0061: Preparación y servicio de bebidas y comidas rápidas en el bar. (60 horas)

MP0015: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Operaciones básicas de restaurante y bar. (80 horas)

Esta cualificación se ubica, principalmente, en sectores y subsectores productivos y de prestación de servicios en los que se desarrollan procesos de elaboración y servicio de alimentos y bebidas, como sería el sector de hostelería y, en su marco, los subsectores de hotelería y restauración (tradicional, evolutiva y colectiva).

Ayudante de camarero.
Ayudante de bar.
Ayudante de economato.
Auxiliar de colectividades.
Empleado de pequeño establecimiento de restauración.

El objetivo es utilizar la metodología basada en actividades e instrumentos que correspondan lo máximo posible a la realidad laboral.

Se da mucha importancia a la participación activa del alumnado en el proceso de aprendizaje potenciando un clima participativo en el cual interactúen profesorado – alumnado. Con estas actividades se pretende potenciar y fomentar actitudes positivas que serán necesarias en los futuros lugares de trabaja como son el trabajo en equipo y el desarrollo de las habilidades sociales y comunicativas.

Al inicio del módulo formativo el/la docente informa al alumnado del objetivo del módulo, de la programación didáctica prevista y de los criterios de evaluación. De esta manera el alumnado puede conocer, en cada momento, en qué secuencia de aprendizaje se encuentra.

La evaluación del alumnado se realizará, de forma sistemática y continua, por módulos y en su caso, por unidades formativas con el objetivo de comprobar los resultados de aprendizaje y, en consecuencia, la adquisición de las competencias profesionales.

Para poder presentarse a la prueba de evaluación final de un módulo, los alumnos deberán tener y justificar una asistencia de cómo mínimo el 75% de las horas totales.

Será una evaluación continuada. La calificación final del módulo se obtendrá sumando:

> La puntuación media obtenida en la evaluación continua que es el 30% de la nota final.

> La puntuación obtenida en la evaluación final del módulo que es el 70% de la nota final.

Para obtener la calificación final de apto/a en la prueba de evaluación final del módulo formativo el alumno ha de obtener, como mínimo una puntuación de 5 y, si el módulo contiene unidades formativas, una puntuación mínima de 5 en todas y cada una de las unidades formativas que contenga.

preguntas frecuentes

FAQS

En caso de que un día no se pueda asistir, no se tendrá acceso al vídeo de la formación pero sí que se dispondrán de los contenidos en formato PDF.

Todas las sesiones serán a tiempo real, por lo que el formador dejará siempre un espacio de la formación para resolver dudas.
En caso de que las dudas surjan fuera de la sesión, los alumnos dispondrán de un espacio para compartir las dudas con todos los compañeros o, en caso de que sea una duda personal, tendrá contacto directo con el profesor a través de mensajes de la plataforma.

La organización de los contenidos y materiales de cada asignatura están preparados para que sea un aprendizaje práctico y de aplicación en el mundo laboral.

El material de cada tema se presenta de la siguiente forma:

Apuntes de lectura obligatoria donde se resume todo lo explicado por el formador en el aula virtual
Actividades: para consolidar contenidos y/o compartir ideas con otros compañeros
Información extra para quienes quieran profundizar (artículos, vídeos,…)

Harmonització_SOC_GENE_MINISTERIO_FSE