Skip to content

cursosAuxiliar d'instal·lacions esportives

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER ATURATS/ES

Certificat de professionalitat

CURS HOMOLOGAT amb accés directe al ROPEC

Total hores

400 hores

Dates

Tarragona
1r semestre 2023

Centres
Subvencionat

per aturats/es i amb places limitades per a treballadors/es

Tot el que necessites saber

informació general

Omple el formulari de preinscripció i t’informarem de tots els detalls!

Curs de nivell 3, és necessari tenir BATXILLERAT o equivalent*
*Es realitzarà prova d’accés per qui no tingui els requisits

L’objectiu d’aquest curs és dotar a l’alumne per tal que sigui capaç de planificar activitats de cicle indoor, concretant el disseny dels diferents cicles i de les sessions que les componen, utilitzant programes informàtics per a la composició del suport musical, a partir dels fonaments fisiològics relacionats amb les fonts d’energia musculars i la identificació de les característiques, necessitats i expectatives de tota mena d’usuaris, tenint en compte la indicació o contraindicació d’aquesta activitat en funció de les patologies i les limitacions detectades, i d’aquesta manera dirigir i dinamitzar les sessions de classes col·lectives de cicle indoor sense cap classe de risc i assegurant la millora dels usuaris.

Desenvolupa la seva activitat professional tant en el sector públic com en el privat, dedicat a activitats fisicoesportives i recreatives.

UD1: Valoració inicial de l’Usuari (UD1 índex SEPE)

Tema 1: Enquesta personal
Tema 2: Proves de valoració i test.
Tema 3 Indicacions i contraindicacions de la pràctica de CI

UD2: Anàlisi detallada dels aspectes tècnics en el CI (UD2 índex SEPE)

Tema 1: La pedalada
Tema 2: Anàlisi biomecànic de la posició del ciclista
Tema 3: Posicionament de les cales
Tema 4: Treball de compensació muscular
Tema 5: Exercicis i elements tècnics avançats

UD3: Aspectes fisiològics a tenir en compte (UD3 índex SEPE)

Tema 1: Continuum energètic
Tema 2: Concepte de llindars (aeròbic-anaeròbic)
Tema 3: FC i VO2
Tema 4: Despesa energètica
Tema 5: Nutrició i hidratació en el CI

UD4: Sistemes de quantificació de la intensitat en el CI actual.

Tema 1: Entrenament amb pulsòmetre (UD4 índex SEPE)
Tema 2: Entrenament per sensacions (UD5 índex SEPE)
Tema 3: Entrenament per potència (Watios)
Tema 4: Zones d’entrenament, adaptacions fisiològiques i percepció de l’esforç
Tema 5: Conclusions sobre la quantificació de la intensitat en el CI

UD5: Sistemes d’entrenament específics del CI (UD6 índex SEPE)

Tema 1: Components de la càrrega
Tema 2: Lleis o principis de l’entrenament aplicats al CI
Tema 3: La resistència
Tema 4: La força

UD6: El HIIT com a mètode adaptat al CI

Tema 1: Què entenem per HIIT?
Tema 2: Metodologia del HIIT en el CI

UD7: Planificació de l’entrenament en el CI (UD7 índex SEPE)

Tema 1: La càrrega
Tema 2: Distribució de les càrregues
Tema 3: La periodització en el CI

UD8: Poblacions especials i CI (UD8 índex SEPE)

Tema 1: Patologies generals
Tema 2: Patologies específiques
Tema 3: Poblacions amb necessitats especials

UD9: La música en el CI (UD9 índex SEPE)

Tema 1: Edició musical
Tema 2: La importància de la musicalitat en el CI

UD10: Aspectes metodològics de la sessió de CI (UD10 índex SEPE)

Tema 1: L’instructor
Tema 2: La funció del docent instructor
Tema 3: La comunicació
Tema 4: La visualització
Tema 5: La motivació
Tema 6: L’atenció
Tema 7: La connexió instructor-usuari: una proposta metodològica

Instructor de Ciclo Indoor

AULA VIRTUAL COM A FORMACIÓ PRESENCIAL

Classes en directe, el més semblant a una classe presencial. Les classes estaran programades en un calendari i uns horaris on els alumnes s’hauran de connectar al mateix temps que els formador.
L’assistència als cursos és obligatòria i el registre d’assistència seran les hores de connexió a temps real a les sessions a l’aula virtual.
Segons SEPE: “Es considerarà que un alumne ha finalitzat la formació quan hagi
assistit, al menys, al 75% de la durada de l’acció formativa”

AULA VIRTUAL I FORMACIÓ PRESENCIAL

Entenem que els nostres cursos tenen un component pràctic important, és per aquest motiu que els cursos es faran un 40% de les hores en aula virtual i un 60% presencial.
Sobretot és IMPORTANT que abans d’apuntar-vos a un curs reviseu la seu on es fa ja que serà el lloc de les classes presencials.

Avaluació continua: 70% de la nota
Avaluació final: 30% de la nota

Cada professor en funció del curs escollirà les avaluacions: exàmens tipus test, presentació de vídeos, presentació de treballs, participació en fòrums al moodle…

Com es tracta de cursos d’especialització i que donen eines per a que es pugui implementar directament allò aprés al lloc de treball amb persones de veritat, una persona no podrà aprovar el curs si no treu un mínim d’un 7 ja que considerem que hem d’exigir uns mínims de qualitat.

preguntes freqüents

FAQS

En el cas de que un dia no es pugui assistir, no es tindrà accés al vídeo de la formació però si que es disposaran dels continguts en format PDF.

Totes les sessions seran a temps real, per lo que el formador sempre deixarà un espai de la formació per resoldre dubtes. En el cas que els dubtes sorgeixin fora de la sessió, els alumnes disposaran d’un espai per compartir els dubtes amb tots els companys o, en el cas que sigui un dubte personal, tindrà contacte directe amb el professor a través de missatges de la plataforma.

La organització dels continguts i materials de cada assignatura estan preparats per a que sigui un aprenentatge pràctic i d’aplicació al món laboral.

El material de cada tema es presenta de la següent manera:

Apunts de lectura obligatòria on es resumeix tot el que ha explicat el formador en l’aula virtual
Activitats: per consolidar continguts i/o compartir idees amb altres companys
Informació extra pels que vulguin profunditzar (articles, vídeos,…)

MTES+SEPE_H_COLOR_CAT
logo-fundacion