Docencia para la formación profesional para la ocupación

cursosDocencia para la formación profesional para la ocupación

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS/AS Certificado de professionalidad SSCEO110 nivel 3 (RD  1096/2011, de 22 de julio, de 2011) CURSO HOMOLOGADO PARA ROPEC 100% PRESENCIAL
Total horas
340H + 40h de prácticas profesionales + 40h de formación complementaria
Fechas
Tarragona: septiembre 2022
Centros
Subvencionado

para personas desempleadas con plazas limitadas para trabajadores

Todo lo que necesitas saber

información general

Persones aturades amb places limitades per a treballadors/es

Curs de nivell 3, és necessari tenir BATXILLERAT o equivalent* *Es realitzarà prova d’accés per qui no tingui els requisits

Tarragona: setembre 2022

Certificat de professionalitat SSCEO110 nivell 3 (RD  1096/2011, de 22 de julio, de 2011) CURS HOMOLOGAT PEL ROPEC

preguntas frecuentes

FAQS

MTES+SEPE_H_COLOR_CAT
logo-consorci
catformacio

Operaciones básicas de restaurante y bar

cursosOperaciones básicas de restaurante y bar

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLADOS

Certificado de professionalidad HOTR092 – Nivel 1
(RD 295/2004 de 20 de febrero)

Total horas

250 horas + 80h de prácticas profesionales

Fechas

Tarragona: (20/04/2021)

Centros
Subvencionado

para desempleados, con plazas limitadas para trabajadores

Todo lo que necesitas saber

información general

Estar inscrito en el paro

Tarragona: del 20 de abril al 29 de julio de 2021.
De lunes a viernes de 17:30h a 21h.

Certificado de profesionalidad HOTR092_1 – Nivel 1
(RD 295/2004 de 20 de febrero)

preguntas frecuentes

FAQS

Harmonització_SOC_GENE_MINISTERIO_FSE

Socorrismo en espacios acuáticos naturales

Socorrisme Platja

cursosSocorrismo en espacios acuáticos naturales

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS Certificat de professionalitat AFD340_2 – Nivell 2 (R.D. 1521/2007, de 16 de noviembre) CURSO HOMOLOGADO PARA EL ROPEC
Total horas
380h + 80h de prácticas profesionales
Fechas
Tarragona (22/04/22)
Subvencionado
para desempleados y con plazas limitadas para trabajadores

Todo lo que necesitas saber

información general

Tarragona: del 22/04 al 20/07 de 2022.
De dilluns a dissabte de 9h a 15h.

preguntas frecuentes

FAQS

05_Harmonització SOC_GENE_MINEducacion2

Acondicionamiento físico en sala de entreno polivalente

cursosAcondicionamiento físico en sala de entreno polivalente

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS Certificado de profesionalidad AFDA0210-Nivel 3 (RD 1518/2011, de 31 de octubre) CURSO HOMOLOGADO PARA EL ROPEC
Total horas
480h de formación + 120h de prácticas profesionales
Fechas

Lérida: del 17/05 al 06/09 de 2022 Tarragona: del 20/01/2022 al 13/05/2022 Barcelona: del 15/02/2022 al 14/06/2022

Centros
Tarragona Lérida Barcelona
Subvencionado
para desempleados y con plazas limitadas para trabajadores

Todo lo que necesitas saber

información general

Lleida: inici 17/05/2022
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Dissabtes de 9h a 14h

Tarragona: inici 20/01/2022
De dilluns a divendres de 9h a 15h.

Barcelona: inici 15/02/2022
De dilluns a divendres de 15h a 21h (dissabtes puntuals de 9h a 15h)

preguntas frecuentes

FAQS

05_Harmonització SOC_GENE_MINEducacion2

Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical

cursosAcondicionamiento físico en grupo con soporte musical

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS Certificado de profesionalidad AFDA0110- Nivel 3 (R.D. 1087/2005, de 16 septiembre; modificado por R.D. 1521/2007, de 16 de novembre, y actualizado por R.D. 146/2011, de 4 de febrero). CURSO HOMOLOGADO PARA ROPEC
Total horas
510h de formación +120h de prácticas profesionales
Fechas
Barcelona 1a edición: del 18/01/2022 al 06/05/2022 Lérida: marzo 2022 Barcelona 2a edición: del 12/05/2022 al 02/09/2022
Centros
Tarragona Lérida El Vendrell Barcelona
Subvencionado
para desempleados con plazas limitadas para trabajadores

Todo lo que necesitas saber

información general

Barcelona 1a edició: del 18/01 al 06/05
De dilluns a divendres de 15h a 21h.
(alguns dissabtes, puntualment, de 9h a 15h)

Lleida: març-juliol 2022
De dilluns a divendres de 15h a 21h,

Barcelona 2a edició: del 12/05/2022 al 02/09/2022
De dilluns a divendres de 15h a 21h (dissabtes puntuals de 9h a 15h)

preguntas frecuentes

FAQS

05_Harmonització SOC_GENE_MINEducacion2

Creación y gestión de la marca personal y redes sociales en la búsqueda de trabajo

cursosCreación y gestión de la marca personal y redes sociales en la búsqueda de trabajo

CURSO DE FORMACIÓN CONTÍNUA

Certificado por el Servicio Público de Ocupación de Cataluña (SOC)

100% PRESENCIAL

Total horas

35 horas

Fechas

Inicio: 20 de septiembre

Centros
Subvencionado

para alumnos que hayan realizado algun curso en la convocatoria FOAP 2018 y FOAP 2019.

Todo lo que necesitas saber

información general

7 sesiones de 5 horas (09:00h a 14:00h)
Días: 20, 21, 24, 27, 28 y 30 de septiembre.

preguntas frecuentes

FAQS

Logo SOC
logo-fundacion

Inglés A2

cursosInglés A2

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS/AS Duración horas totales 22h Derecho a examen oficial subvencionado KET  
Total horas
220 horas
Fechas

Barcelona: del 15/06 al 05/08 de 2022

Tarragona: Maig 2022 Tierras del Ebro: Abril 2022

Centros
Subvencionado

para per personas en situación de desempleo, con plazas limitadas para trabajadores/as.

Todo lo que necesitas saber

información general

Barcelona: del 15/06 al 05/08 de 2022
Grup 1: de dilluns a divendres de 9h a 15h
Grup 2: de dilluns a divendres de 15h a 21h

Tarragona: maig 2022
De dilluns a divendres de 9h a 15h

Tortosa: abril 2022
De dilluns a divendres de 15h a 21h

Curs subvencionat per a aturats, amb places limitades per a treballadors.
Curs de nivell 2, és necessari tenir ESO o equivalent* i no disposar d’acreditació de nivell A2 o superior de llengua estrangera
*Es realitzarà prova d’accés per qui no tingui els requisits

Capacitar a l’alumnat per a utilitzar l’idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se e interactuar, tant de forma parlada com escrita, a situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versen sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d’ús freqüent.

Utilització de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals en situacions de comunicació de llengua anglesa
Elements gramaticals i fonètics en l’ús de la llengua anglesa
Produccions orals en llengua anglesa
Produccions escrites en llengua anglesa

+ 40h de formació complementària amb inserció laboral i PRL

L’objectiu és utilitzar la metodologia basada en activitats i instruments que responguin el màxim possible a la realitat laboral.
Es dóna molta importància a la participació activa de l’alumnat en el procés d’aprenentatge potenciant un clima participatiu en el qual interactuï professorat – alumnat. Amb aquestes activitats es pretén potenciar i fomentar actituds positives que seran necessàries en els futurs llocs de treball com són el treball en equip i el desenvolupament d’habilitats socials i comunicatives.
A l’inici de l’acció formativa el/la docent informa l’alumnat de l’objectiu del curs, de la programació didàctica prevista i dels criteris d’avaluació. D’aquesta manera l’alumnat pot conèixer, en cada moment, en quina seqüència d’aprenentatge es troba.

L’avaluació de l’alumnat es realitzarà, de forma sistemàtica i contínua. Per poder presentar-se a la prova d’avaluació final els alumnes hauran de tenir i justificar una assistència de com a mínim el 75% de les hores totals.

Serà una avaluació continuada.

Per obtenir la qualificació final d’apte/a en la prova d’avaluació final l’alumnat ha d’obtenir, com a mínim una puntuació de 5. Tots els alumnes que hagin aprovat el curs tenen dret a presentar-se a l’examen oficial de Cambridge, amb les tases pagades.

preguntas frecuentes

FAQS

05_Harmonització SOC_GENE_MINEducacion2

Socorrismo en instalaciones acuáticas

Socorrisme Piscina

cursosSocorrismo en instalaciones acuáticas

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS Certificado de professionalidad AFDP096_2 – Nivel 2 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero, actualizado por R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre, modificado por R.D. 1521/2007, de 16 de noviembre y actualizado por 146/2011, de 4 de febrero ) CURSO HOMOLOGADO CON ACCESO DIRECTO A ROPEC
Total horas
300h de formación + 80h de pràcticas
Fechas

El Vendrell: julio a septiembre 2022

Alcanar: julio a septiembre 2022

Tierras del Ebro: Abril 2022

Subvencionado
para personas desempleadas plazas limitadas para trabajadores

Todo lo que necesitas saber

información general

El Vendrell: juliol a setembre 2022 De dilluns a divendres de 9h a 15h.

Alcanar: juliol a setembre 2022 De dilluns a divendres de 9h a 15h.

preguntas frecuentes

FAQS

05_Harmonització SOC_GENE_MINEducacion2

Instrucción en yoga

cursosInstrucción en yoga

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS/AS Certificado de professionalidad AFDA0311 – Nivel 3 (RD 1518/2011, de 31 d’octubre) CURSO HOMOLOGADO con acceso directo al ROPEC
Total horas
470 h de formación + 120 h de prácticas
Fechas
Lérida: del 10/05/2022 al 08/09/2022 Tierras del Ebro: Abril 2022 Tarragona: del 29/03/2022 al 21/07/2022
Centros
Subvencionado
para desempleados/as y con plazas limitadas para trabajadores/as

Todo lo que necesitas saber

información general

Lleida: del 10/05 al 08/09 de 2022.
De dilluns a divendres de 9h a 15h.

Terres de l’Ebre: abril 2022
De dilluns a divendres de 9h a 15h

Tarragona: del 29/03/22 al 21/07/22
De dilluns a divendres de 15h a 21h.

preguntas frecuentes

FAQS

05_Harmonització SOC_GENE_MINEducacion2