Community Manager

cursosCommunity Manager

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA TRABAJADORES

Dinamiza tu comunidad de usuarios/as y optimiza el potencial de tu proyecto

100% PRESENCIAL

Total horas

50 horas

Fechas

Inici: 03/11/2021

Centros
Subvencionado

para trabajadores/as de cualquier sector
para trabajadores/as en situación de ERTE de cualquier sector
con plazas limitadas para desempleados

Todo lo que necesitas saber

información general

Trabajadores/as de cualquier sector
Trabajadores/as en situación de ERTE de cualquier sector
con plazas limitadas para personas desempleadas

Del 03/11 al 18/12 de 2021.
Miércoles 3 de noviembre, de 18h a 21h.
Miércoles 10 y 17 de noviembre, de 18.30h a 21h.
Sábados 6, 13, 2o y 27 de noviembre, y 4, 11 y 18 de diciembre, de 9h a 15h.

Certificado de aprovechamiento.

preguntas frecuentes

FAQS

MTES+SEPE_H_COLOR_CAT
logo-consorci
catformacio

Docencia para la formación profesional para la ocupación

cursosDocencia para la formación profesional para la ocupación

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS/AS Certificado de professionalidad SSCEO110 nivel 3 (RD  1096/2011, de 22 de julio, de 2011) CURSO HOMOLOGADO PARA ROPEC 100% PRESENCIAL
Total horas
340H + 40h de prácticas profesionales + 40h de formación complementaria
Fechas
Tarragona: septiembre 2022
Centros
Subvencionado

para personas desempleadas con plazas limitadas para trabajadores

Todo lo que necesitas saber

información general

Persones aturades amb places limitades per a treballadors/es

Curs de nivell 3, és necessari tenir BATXILLERAT o equivalent* *Es realitzarà prova d’accés per qui no tingui els requisits

Tarragona: setembre 2022

Certificat de professionalitat SSCEO110 nivell 3 (RD  1096/2011, de 22 de julio, de 2011) CURS HOMOLOGAT PEL ROPEC

preguntas frecuentes

FAQS

MTES+SEPE_H_COLOR_CAT
logo-consorci
catformacio

Microsoft Power Point

cursosMicrosoft Power Point

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA TRABAJADORES

Domina el programa líder en presentaciones

100% PRESENCIAL

Total horas

35 horas

Fechas

Tarragona: (07/07/2021)

Centros
Subvencionado

para trabajadores/as de cualquier sector
para trabajadores/as en situación de ERTE de cualquier sector
con plazas limitadas para trabajadores

Todo lo que necesitas saber

información general

Trabajadores/as de cualquier sector
Trabajadores/as en situación de ERTE de cualquier sector
Personas desempleadas

Tarragona: del 07 de julio al 05 de agosto de 2021.
Martes, miércoles y jueves de 18:30h a 21h.

Certificado de aprovechamiento

preguntas frecuentes

FAQS

MTES+SEPE_H_COLOR_CAT
logo-consorci
catformacio

Microsoft Excel 2016 Nivel Avanzado

cursosMicrosoft Excel 2016 Nivel Avanzado

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA TRABAJADORES

Domina el programa líder en hojas de cálculo.

100% PRESENCIAL

Total horas

45 horas

Fechas

27/10/2021

Centros
Subvencionado

para trabajadores/as de cualquier sector
para trabajadores/as en situación de ERTE de cualquier sector
con plazas limitadas para trabajadores

Todo lo que necesitas saber

información general

Trabajadores/as de cualquier sector
Trabajadores/as en situación de ERTE de cualquier sector
Personas desempleadas

Del 27/10 al 30/11 de 2021.
Martes, miércoles y jueves de 18:30h a 21h.

Certificado de aprovechamiento

preguntas frecuentes

FAQS

MTES+SEPE_H_COLOR_CAT
logo-consorci
catformacio

Microsoft Excel 2016 Nivel Inicial

cursosMicrosoft Excel 2016 Nivel Inicial

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA TRABAJADORES

Iníciate en el programa líder en hojas de cálculo.

100% PRESENCIAL

Total horas

45 horas

Fechas

Tarragona: PROPERAMENT

Centros
Subvencionado

para trabajadores/as de cualquier sector
para trabajadores/as en situación de ERTE de cualquier sector
con plazas limitadas para desempleados

Todo lo que necesitas saber

información general

Trabajadores/as de cualquier sector
Trabajadores/as en situación de ERTE de cualquier sector
Personas desempleadas

Tarragona: PROPERAMENT
Martes, miércoles y jueves de 18:30h a 21h.

Certificado de aprovechamiento

preguntas frecuentes

FAQS

MTES+SEPE_H_COLOR_CAT
logo-consorci
catformacio

Microsoft Word Nivel Avanzado

cursosMicrosoft Word Nivel Avanzado

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA TRABAJADORES

Alcanza completo dominio de l’apliación para el procesamiento de textos.

100% PRESENCIAL

Total horas

45 horas

Fechas

Inici: 07/09/2021

Centros
Subvencionado

para trabajadores/as de cualquier sector
para trabajadores/as en situación de ERTE de cualquier sector
con plazas limitadas para trabajadores

Todo lo que necesitas saber

información general

Estar inscrito en el paro

Del 07/09 al 13/10
Martes, miércoles y jueves de 18:30h a 21h.

Certificado de aprovechamiento

preguntas frecuentes

FAQS

MTES+SEPE_H_COLOR_CAT
logo-consorci
catformacio

Primeros Auxilios

Primers Auxilis

cursosPrimeros Auxilios

CURSO DE FORMACIÓN CONTÍNUA
Módulo Formativo oficial de los Certificados de Profesionalidad
Convalida en el proceso Acreditat / ROPEC directo
75% AULA VIRTUAL / 25% PRESENCIAL

Total horas

40 horas

Fechas

Tarragona (05/05/21)
Barcelona (23/03/21)

Centros

Tarragona

Subvencionado

para trabajadores/as de cualquier sector
para trabajadores/as en situación de ERTE de cualquier sector
para autónomos/as
para desempleados

Todo lo que necesitas saber

información general

TARRAGONA:  Del 5 al 27 de mayo de 2021
Días 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 i 27 de mayo de 15h a 20h, presencial.

BARCELONA: Del 23 de març al 8 de maig
Aula virtual: 23 de marzo, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de abril, y 4 de mayo (de 15h a 18h).
Presencial: 10 de abril y 8 de mayo (sábados) de 10h a 15h.

preguntas frecuentes

FAQS

Logo SEPE
logo-fundacion

Creación y gestión de la marca personal y redes sociales en la búsqueda de trabajo

cursosCreación y gestión de la marca personal y redes sociales en la búsqueda de trabajo

CURSO DE FORMACIÓN CONTÍNUA

Certificado por el Servicio Público de Ocupación de Cataluña (SOC)

100% PRESENCIAL

Total horas

35 horas

Fechas

Inicio: 20 de septiembre

Centros
Subvencionado

para alumnos que hayan realizado algun curso en la convocatoria FOAP 2018 y FOAP 2019.

Todo lo que necesitas saber

información general

7 sesiones de 5 horas (09:00h a 14:00h)
Días: 20, 21, 24, 27, 28 y 30 de septiembre.

preguntas frecuentes

FAQS

Logo SOC
logo-fundacion

Inglés A2

cursosInglés A2

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS/AS Duración horas totales 22h Derecho a examen oficial subvencionado KET  
Total horas
220 horas
Fechas

Barcelona: del 15/06 al 05/08 de 2022

Tarragona: Maig 2022 Tierras del Ebro: Abril 2022

Centros
Subvencionado

para per personas en situación de desempleo, con plazas limitadas para trabajadores/as.

Todo lo que necesitas saber

información general

Barcelona: del 15/06 al 05/08 de 2022
Grup 1: de dilluns a divendres de 9h a 15h
Grup 2: de dilluns a divendres de 15h a 21h

Tarragona: maig 2022
De dilluns a divendres de 9h a 15h

Tortosa: abril 2022
De dilluns a divendres de 15h a 21h

Curs subvencionat per a aturats, amb places limitades per a treballadors.
Curs de nivell 2, és necessari tenir ESO o equivalent* i no disposar d’acreditació de nivell A2 o superior de llengua estrangera
*Es realitzarà prova d’accés per qui no tingui els requisits

Capacitar a l’alumnat per a utilitzar l’idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se e interactuar, tant de forma parlada com escrita, a situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versen sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d’ús freqüent.

Utilització de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals en situacions de comunicació de llengua anglesa
Elements gramaticals i fonètics en l’ús de la llengua anglesa
Produccions orals en llengua anglesa
Produccions escrites en llengua anglesa

+ 40h de formació complementària amb inserció laboral i PRL

L’objectiu és utilitzar la metodologia basada en activitats i instruments que responguin el màxim possible a la realitat laboral.
Es dóna molta importància a la participació activa de l’alumnat en el procés d’aprenentatge potenciant un clima participatiu en el qual interactuï professorat – alumnat. Amb aquestes activitats es pretén potenciar i fomentar actituds positives que seran necessàries en els futurs llocs de treball com són el treball en equip i el desenvolupament d’habilitats socials i comunicatives.
A l’inici de l’acció formativa el/la docent informa l’alumnat de l’objectiu del curs, de la programació didàctica prevista i dels criteris d’avaluació. D’aquesta manera l’alumnat pot conèixer, en cada moment, en quina seqüència d’aprenentatge es troba.

L’avaluació de l’alumnat es realitzarà, de forma sistemàtica i contínua. Per poder presentar-se a la prova d’avaluació final els alumnes hauran de tenir i justificar una assistència de com a mínim el 75% de les hores totals.

Serà una avaluació continuada.

Per obtenir la qualificació final d’apte/a en la prova d’avaluació final l’alumnat ha d’obtenir, com a mínim una puntuació de 5. Tots els alumnes que hagin aprovat el curs tenen dret a presentar-se a l’examen oficial de Cambridge, amb les tases pagades.

preguntas frecuentes

FAQS

05_Harmonització SOC_GENE_MINEducacion2