Socorrismo en espacios acuáticos naturales

Socorrisme Platja

cursosSocorrismo en espacios acuáticos naturales

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS Certificat de professionalitat AFD340_2 – Nivell 2 (R.D. 1521/2007, de 16 de noviembre) CURSO HOMOLOGADO PARA EL ROPEC
Total horas
380h + 80h de prácticas profesionales
Fechas
Tarragona (22/04/22)
Subvencionado
para desempleados y con plazas limitadas para trabajadores

Todo lo que necesitas saber

información general

Tarragona: del 22/04 al 20/07 de 2022.
De dilluns a dissabte de 9h a 15h.

preguntas frecuentes

FAQS

05_Harmonització SOC_GENE_MINEducacion2

Acondicionamiento físico en sala de entreno polivalente

cursosAcondicionamiento físico en sala de entreno polivalente

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS Certificado de profesionalidad AFDA0210-Nivel 3 (RD 1518/2011, de 31 de octubre) CURSO HOMOLOGADO PARA EL ROPEC
Total horas
480h de formación + 120h de prácticas profesionales
Fechas

Lérida: del 17/05 al 06/09 de 2022 Tarragona: del 20/01/2022 al 13/05/2022 Barcelona: del 15/02/2022 al 14/06/2022

Centros
Tarragona Lérida Barcelona
Subvencionado
para desempleados y con plazas limitadas para trabajadores

Todo lo que necesitas saber

información general

Lleida: inici 17/05/2022
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Dissabtes de 9h a 14h

Tarragona: inici 20/01/2022
De dilluns a divendres de 9h a 15h.

Barcelona: inici 15/02/2022
De dilluns a divendres de 15h a 21h (dissabtes puntuals de 9h a 15h)

preguntas frecuentes

FAQS

05_Harmonització SOC_GENE_MINEducacion2

Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical

cursosAcondicionamiento físico en grupo con soporte musical

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS Certificado de profesionalidad AFDA0110- Nivel 3 (R.D. 1087/2005, de 16 septiembre; modificado por R.D. 1521/2007, de 16 de novembre, y actualizado por R.D. 146/2011, de 4 de febrero). CURSO HOMOLOGADO PARA ROPEC
Total horas
510h de formación +120h de prácticas profesionales
Fechas
Barcelona 1a edición: del 18/01/2022 al 06/05/2022 Lérida: marzo 2022 Barcelona 2a edición: del 12/05/2022 al 02/09/2022
Centros
Tarragona Lérida El Vendrell Barcelona
Subvencionado
para desempleados con plazas limitadas para trabajadores

Todo lo que necesitas saber

información general

Barcelona 1a edició: del 18/01 al 06/05
De dilluns a divendres de 15h a 21h.
(alguns dissabtes, puntualment, de 9h a 15h)

Lleida: març-juliol 2022
De dilluns a divendres de 15h a 21h,

Barcelona 2a edició: del 12/05/2022 al 02/09/2022
De dilluns a divendres de 15h a 21h (dissabtes puntuals de 9h a 15h)

preguntas frecuentes

FAQS

05_Harmonització SOC_GENE_MINEducacion2

Creación y gestión de la marca personal y redes sociales en la búsqueda de trabajo

cursosCreación y gestión de la marca personal y redes sociales en la búsqueda de trabajo

CURSO DE FORMACIÓN CONTÍNUA

Certificado por el Servicio Público de Ocupación de Cataluña (SOC)

100% PRESENCIAL

Total horas

35 horas

Fechas

Inicio: 20 de septiembre

Centros
Subvencionado

para alumnos que hayan realizado algun curso en la convocatoria FOAP 2018 y FOAP 2019.

Todo lo que necesitas saber

información general

7 sesiones de 5 horas (09:00h a 14:00h)
Días: 20, 21, 24, 27, 28 y 30 de septiembre.

preguntas frecuentes

FAQS

Logo SOC
logo-fundacion

Inglés A2

cursosInglés A2

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS/AS Duración horas totales 22h Derecho a examen oficial subvencionado KET  
Total horas
220 horas
Fechas

Barcelona: del 15/06 al 05/08 de 2022

Tarragona: Maig 2022 Tierras del Ebro: Abril 2022

Centros
Subvencionado

para per personas en situación de desempleo, con plazas limitadas para trabajadores/as.

Todo lo que necesitas saber

información general

Barcelona: del 15/06 al 05/08 de 2022
Grup 1: de dilluns a divendres de 9h a 15h
Grup 2: de dilluns a divendres de 15h a 21h

Tarragona: maig 2022
De dilluns a divendres de 9h a 15h

Tortosa: abril 2022
De dilluns a divendres de 15h a 21h

Curs subvencionat per a aturats, amb places limitades per a treballadors.
Curs de nivell 2, és necessari tenir ESO o equivalent* i no disposar d’acreditació de nivell A2 o superior de llengua estrangera
*Es realitzarà prova d’accés per qui no tingui els requisits

Capacitar a l’alumnat per a utilitzar l’idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se e interactuar, tant de forma parlada com escrita, a situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versen sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d’ús freqüent.

Utilització de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals en situacions de comunicació de llengua anglesa
Elements gramaticals i fonètics en l’ús de la llengua anglesa
Produccions orals en llengua anglesa
Produccions escrites en llengua anglesa

+ 40h de formació complementària amb inserció laboral i PRL

L’objectiu és utilitzar la metodologia basada en activitats i instruments que responguin el màxim possible a la realitat laboral.
Es dóna molta importància a la participació activa de l’alumnat en el procés d’aprenentatge potenciant un clima participatiu en el qual interactuï professorat – alumnat. Amb aquestes activitats es pretén potenciar i fomentar actituds positives que seran necessàries en els futurs llocs de treball com són el treball en equip i el desenvolupament d’habilitats socials i comunicatives.
A l’inici de l’acció formativa el/la docent informa l’alumnat de l’objectiu del curs, de la programació didàctica prevista i dels criteris d’avaluació. D’aquesta manera l’alumnat pot conèixer, en cada moment, en quina seqüència d’aprenentatge es troba.

L’avaluació de l’alumnat es realitzarà, de forma sistemàtica i contínua. Per poder presentar-se a la prova d’avaluació final els alumnes hauran de tenir i justificar una assistència de com a mínim el 75% de les hores totals.

Serà una avaluació continuada.

Per obtenir la qualificació final d’apte/a en la prova d’avaluació final l’alumnat ha d’obtenir, com a mínim una puntuació de 5. Tots els alumnes que hagin aprovat el curs tenen dret a presentar-se a l’examen oficial de Cambridge, amb les tases pagades.

preguntas frecuentes

FAQS

05_Harmonització SOC_GENE_MINEducacion2

Auxiliar de cocina

cursosAuxiliar de cocina

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS

Exclusivo para personas con diversidad funcional intelectual

Horas totales del certificado de profesionalidad 736h

Total horas

736 horas

Fechas

Tarragona (04/05/2021)
2a Edición

Centros
Subvencionado

para personas desempleadas con diversidad funcional intelectual.

Todo lo que necesitas saber

información general

Estar inscrito en el paro (fotocopia DARDE) + Informe de la discapacidad psíquica (fotocopia ICASS)

TARRAGONA: Del 4 de mayo al 17 de septiembre de 2021
De lune a viernes de 8.30h a 16.30h

preguntas frecuentes

FAQS

Logo SOC
logo-gencat
Logo Ministerio de Empleo
Logo Unió Europea

Auxiliar de hostelería y limpieza

cursosAuxiliar de hostelería y limpieza

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS

Exclusivo para personas con diversidad funcional intelectual

Horas totales certificado de profesionalidad 610h

Total horas

610 horas

Fechas

Por concretar

Centros

Tarragona

Subvencionado

para desempleados

Todo lo que necesitas saber

información general

Estar inscrito en el paro (fotocopia DARDE) + Informe de la discapacidad psíquica (fotocopia ICASS)

preguntas frecuentes

FAQS

Logo SOC
logo-gencat
Logo Ministerio de Empleo
Logo Unió Europea

Auxiliar de empleado de oficina

cursosAuxiliar de empleado de oficina

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS

Exclusivo para personas con diversidad funcional intelectual

Horas totales de certificado de profesionalidad 410h

Total horas

410 horas

Fechas

Tarragona (01/06/21)

Centros

Tarragona

Subvencionado

para desempleados

Todo lo que necesitas saber

información general

Tarragona: del 01/06 al 06/10 de 2021.
De lunes a viernes de 08:30 a 14:30h.

Estar inscrito en el paro (fotocopia DARDO) + Informe de la discapacidad psíquica (fotocopia ICASS)

preguntas frecuentes

FAQS

Logo SOC
logo-gencat
Logo Ministerio de Empleo
Logo Unió Europea

Operaciones básicas de pasteleria

cursosOperaciones básicas de pasteleria

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLADOS Certificado de professionalidad HOTR0109 – Nivel 1 (RD 1179/2008, de 11 de julio)
Total horas
370 horas de teoria + 80h de prácticas
Fechas

Tarragona: inicio 31/05/2022

Centros
Subvencionado
Para desempleados con Diversidad Funcional (75% plazas) Para desempleados sin Diversidad Funcional (25% plazas)

Todo lo que necesitas saber

información general

Estar inscrito en el PARO (fotocopia DARDO) 
Informe de LA DISCAPACIDAD (fotocòpia ICASS)

Tarragona: del 31 de mayo al 31 de agosto de 2022
De lunes a viernes de 9h a 15h.

preguntas frecuentes

FAQS

Logo SOC
logo-gencat
Logo Ministerio de Empleo
Logo Unió Europea

Socorrismo en instalaciones acuáticas

Socorrisme Piscina

cursosSocorrismo en instalaciones acuáticas

FORMACIÓN SUBVENCIONADA PARA DESEMPLEADOS Certificado de professionalidad AFDP096_2 – Nivel 2 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero, actualizado por R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre, modificado por R.D. 1521/2007, de 16 de noviembre y actualizado por 146/2011, de 4 de febrero ) CURSO HOMOLOGADO CON ACCESO DIRECTO A ROPEC
Total horas
300h de formación + 80h de pràcticas
Fechas

El Vendrell: julio a septiembre 2022

Alcanar: julio a septiembre 2022

Tierras del Ebro: Abril 2022

Subvencionado
para personas desempleadas plazas limitadas para trabajadores

Todo lo que necesitas saber

información general

El Vendrell: juliol a setembre 2022 De dilluns a divendres de 9h a 15h.

Alcanar: juliol a setembre 2022 De dilluns a divendres de 9h a 15h.

preguntas frecuentes

FAQS

05_Harmonització SOC_GENE_MINEducacion2