Skip to content

DOBLE TITULACIÓSocorrisme + Aux. Instal·lacions esportives

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER ATURATS

  • Certificat de professionalitat AFDA0511 – Nivell 1
  • Certificat de professionalitat AFDP0109_2 – Nivell 2

CURS HOMOLOGAT PEL ROPEC

Total hores

490h + 160h de pràctiques

Dates

INICI: 17/01/23 

Centres
Subvencionat

per aturats i amb places limitades per a treballadors

Tot el que necessites saber

informació general

Dates: 17/01/23 al 15/05/23
De dilluns a divendres de 15h a 21h

Curs de nivell 2, és necessari tenir ESO o equivalent*. Imprescindible saber nedar,  es realitzarà prova de nivell de natació abans d’accedir.
*Es realitzarà prova d’accés per a qui no tingui els requisits

Realitzar operacions auxiliars d’organització d’activitats i funcionament d’instal·lacions esportives, conforme a les directrius establertes en la programació de referència, en condicions de qualitat i seguretat, sempre des d’un tracte afable que permeti aconseguir la participació i satisfacció de tota mena d’usuaris.
Vetllar per la seguretat dels usuaris de piscines i instal·lacions aquàtiques, prevenint situacions potencialment perilloses i intervenint de manera eficaç davant d’un accident o situació d’emergència.

Desenvolupa la seva activitat professional tant en el sector públic com privat: Administració General de l’Estat, les administracions autonòmiques o locals, en gimnasos i federacions esportives, en piscines, parcs aquàtics, empreses de serveis esportius, empreses de turisme actiu, hotels, càmpings, balnearis i centres d’SPA, empreses de gestió esportiva, clubs i associacions esportiu-recreatives i d’oci, comunitats de veïns, centres educatius i instal·lacions esportives afins.

CP Operacions auxiliars en instal·lacions esportives
MF1631_1: Assistència a usuaris i control d’accessos en instal·lacions esportives. – 60 hores
MF1632_1: Assistència a tècnics esportius en l’organització d’espais, activitats i material en instal·lacions esportives. – 60 hores
MF1633_1: Operacions preventives de seguretat en instal·lacions esportives i assistència en cas d’emergència. – 60 hores
Formació complementària – 10hores
MP0444: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’Operacions auxiliars en l’organització d’activitats i funcionament d’instal·lacions esportives. – 80 hores

CP Socorrisme en Instal·lacions Aquàtiques
MF0269_2: Natació – 120 hores
MF0270_2: Prevenció d’accidents en instal·lacions aquàtiques – 40 hores
MF0271_2: Rescat d’accidentats en instal·lacions aquàtiques – 90 hores
MF0272_2 (transversal): Primers auxilis – 40 hores
Formació complementària – 10 hores
MP0186: Mòdul de pràctiques professionals no laborals – 80 hores

Auxiliar de control d’instal·lacions esportives.
Taquillers.
Acompanyant d’usuaris en instal·lacions esportives.
Socorrista en piscines, parcs aquàtics i piscines naturals.

L’objectiu és utilitzar la metodologia basada en activitats i instruments que responguin el màxim possible a la realitat laboral.
Es dona molta importància a la participació activa de l’alumnat en el procés d’aprenentatge potenciant un clima participatiu en el qual interactuï professorat – alumnat. Amb aquestes activitats es pretén potenciar i fomentar actituds positives que seran necessàries en els futurs llocs de treball com són el treball en equip i el desenvolupament d’habilitats socials i comunicatives.
A l’inici del mòdul formatiu el/la docent informa l’alumnat de l’objectiu del mòdul, de la programació didàctica prevista i dels criteris d’avaluació. D’aquesta manera l’alumnat pot conèixer, en cada moment, en quina seqüència d’aprenentatge es troba.
Al ser un curs de socorrisme, gran part de les sessions es realitzaran de manera pràctica a la piscina.

L’avaluació de l’alumnat es realitzarà, de forma sistemàtica i contínua, per mòduls i, en el seu cas, per unitats formatives per tal de comprovar els resultats d’aprenentatge i, en conseqüència, l’adquisició de les competències professionals.
Per poder presentar-se a la prova d’avaluació final d’un mòdul els alumnes hauran de tenir i justificar una assistència de com a mínim el 75% de les hores totals.
Serà una avaluació continuada.
La qualificació final del mòdul s’obtindrà sumant:
La puntuació mitjana obtinguda en l’avaluació continua que és el 30% de la nota final.
La puntuació obtinguda en la prova d’avaluació final del mòdul que és el 70% de la nota final.
Per obtenir la qualificació final d’apte/a en la prova d’avaluació final del mòdul formatiu l’alumnat ha d’obtenir, com a mínim una puntuació de 5 i, si el mòdul conté unitats formatives, una puntuació mínima de 5 en totes i cada una de les unitats formatives que contingui.

Al ser un curs de socorrisme, per poder ser APTE de les assignatures de Natació i Rescat, s’exigirà que s’aprovin totes les proves físiques.

preguntes freqüents

FAQS

En el cas de que un dia no es pugui assistir, no es tindrà accés al vídeo de la formació però si que es disposaran dels continguts en format PDF.

Totes les sessions seran a temps real, per lo que el formador sempre deixarà un espai de la formació per resoldre dubtes. En el cas que els dubtes sorgeixin fora de la sessió, els alumnes disposaran d’un espai per compartir els dubtes amb tots els companys o, en el cas que sigui un dubte personal, tindrà contacte directe amb el professor a través de missatges de la plataforma.

La organització dels continguts i materials de cada assignatura estan preparats per a que sigui un aprenentatge pràctic i d’aplicació al món laboral.

El material de cada tema es presenta de la següent manera:

Apunts de lectura obligatòria on es resumeix tot el que ha explicat el formador en l’aula virtual
Activitats: per consolidar continguts i/o compartir idees amb altres companys
Informació extra pels que vulguin profunditzar (articles, vídeos,…)

05_Harmonització SOC_GENE_MINEducacion2