Skip to content

cursosCuina

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER ATURATS

Exclusiu per a persones amb diversitat funcional intel·lectual

Certificat de professionalitat HOTR0408 – Nivell 2
(RD 295/2004 de 20 de febrer i modificacions publicades al RD
1700/2007, de 14 de desembre)

Total hores

740 hores de formació + 80 hores de mòdul de pràctiques

Dates

Tarragona: 21/12/2023

Centres
Subvencionat

per aturats amb diversitat funcional intelectual, amb places limitades per aturats sense diversitat funcional 

Tot el que necessites saber

informació general

Tenir un CP de nivell 1 de la mateixa família professional o tenir la ESO o equivalent*

Estar inscrit a l’atur (fotocòpia DARDO)
Informe de la discapacitat
*En el cas de no tenir algun dels requisits acadèmics, es realitzarà una prova de nivell.

TARRAGONA: del 21/12/2022 al 14/06/2023
De dilluns a divendres de 8h a 16h.

Desenvolupar els processos de preelaboració, preparació, presentació i conservació de tota classe d’aliments i definir ofertes gastronòmiques, aplicant amb autonomia les tècniques corresponents, aconseguint la qualitat i objectius econòmics establerts i respectant les normes i pràctiques de seguretat i higiene en la manipulació alimentària.

 

Desenvolupa la seva activitat professional tant en grans com en mitjanes i petites empreses, principalment del sector d’hostaleria, encara que també pot treballar per compte propi en petits establiments del subsector de restauració.

MF0711_2: Seguretat i higiene i protecció ambiental en hostaleria. (60 hores)
MF0259_2: Ofertes gastronòmiques senzilles i sistemes d’aprovisionament. (70 hores)
MF0260_2: preelaboració i conservació d’aliments. (190 hores)
• UF0063: preelaboració i conservació de vegetals i bolets (60 hores)
• UF0064: preelaboració i conservació de peixos, crustacis i mol·luscos (60 hores)
• UF0065: preelaboració i conservació de carns, ocells i caça. (70 hores)

MF0261_2: Tècniques culinàries. (240 hores)
• UF0066: Elaboracions bàsiques i plats elementals amb hortalisses, llegums secs, pastes, arrossos i ous (70 hores).
• UF0067: Elaboracions bàsiques i plats elementals amb peixos, crustacis i
mol·luscos. (60 hores)
• UF0068: Elaboracions bàsiques i plats elementals amb carns, ocells, caça (70 hores)
• UF0069: Elaboracions bàsiques de rebosteria i postres elementals (40 hores).

MF0262_2: Productes culinaris. (170 hores)
• UF0070: Cuina creativa o d’autor. (30 hores)
• UF0071: Cuina espanyola i internacional. (80 hores)
• UF0072: Decoració i exposició de plats. (60 hores)

Formació complementària (10 hores)
MP0017: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de Cuina. (80 hores)

Cuiner

L’objectiu és utilitzar la metodologia basada en activitats i instruments que responguin el màxim possible a la realitat laboral.
Es dona molta importància a la participació activa de l’alumnat en el procés d’aprenentatge potenciant un clima participatiu en el qual interactuï professorat – alumnat. Amb aquestes activitats es pretén potenciar i fomentar actituds positives que seran necessàries en els futurs llocs de treball com són el treball en equip i el desenvolupament d’habilitats socials i comunicatives.
A l’inici del mòdul formatiu el/la docent informa l’alumnat de l’objectiu del mòdul, de la programació didàctica prevista i dels criteris d’avaluació. D’aquesta manera l’alumnat pot conèixer, en cada moment, en quina seqüència d’aprenentatge es troba.

 

L’avaluació de l’alumnat es realitzarà, de forma sistemàtica i contínua, per mòduls i, en el seu cas, per unitats formatives per tal de comprovar els resultats d’aprenentatge i, en conseqüència, l’adquisició de les competències professionals.
Per poder presentar-se a la prova d’avaluació final d’un mòdul els alumnes hauran de tenir i justificar una assistència de com a mínim el 75% de les hores totals. Serà una avaluació continuada.


La qualificació final del mòdul s’obtindrà sumant:
– La puntuació mitjana obtinguda en l’avaluació continua que és el 30% de la nota final.
– La puntuació obtinguda en la prova d’avaluació final del mòdul que és el 70% de la nota final.


Per obtenir la qualificació final d’apte/a en la prova d’avaluació final del mòdul formatiu l’alumnat ha d’obtenir, com a mínim una puntuació de 5 i, si el mòdul conté unitats formatives, una puntuació mínima de 5 en totes i cada una de les unitats formatives que contingui.

preguntes freqüents

FAQS

En el cas de que un dia no es pugui assistir, no es tindrà accés al vídeo de la formació però si que es disposaran dels continguts en format PDF.

Totes les sessions seran a temps real, per lo que el formador sempre deixarà un espai de la formació per resoldre dubtes. En el cas que els dubtes sorgeixin fora de la sessió, els alumnes disposaran d’un espai per compartir els dubtes amb tots els companys o, en el cas que sigui un dubte personal, tindrà contacte directe amb el professor a través de missatges de la plataforma.

La organització dels continguts i materials de cada assignatura estan preparats per a que sigui un aprenentatge pràctic i d’aplicació al món laboral.

El material de cada tema es presenta de la següent manera:

Apunts de lectura obligatòria on es resumeix tot el que ha explicat el formador en l’aula virtual
Activitats: per consolidar continguts i/o compartir idees amb altres companys
Informació extra pels que vulguin profunditzar (articles, vídeos,…)

Logo SOC
logo-gencat
Logo Ministerio de Empleo
Logo Unió Europea